Przetargi.pl
Budowa ul. Wojska Polskiego nr 107042L wraz z rondem i przebudową dróg wewnętrznych.

Gmina Bełżyce ogłasza przetarg

 • Adres: 24-200 Bełżyce, Lubelska 3
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bełżyce
  Lubelska 3
  24-200 Bełżyce, woj. lubelskie
  REGON: 431020084
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://belzyce.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ul. Wojska Polskiego nr 107042L wraz z rondem i przebudową dróg wewnętrznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, polegająca na budowie ul. Wojska Polskiego nr 107042L wraz z rondem i przebudową dróg wewnętrznych.4.2. Zakres inwestycji obejmuje branże drogową, sanitarną, elektryczną, teletechniczną. Roboty będą obejmować budowę ul. Wojska Polskiego na odcinku od km 0+085 do km 1+032 oraz drogę wewnętrzną na odc. 0+000 do km 0+200.ul. Wojska Polskiego:1) Droga klasy L. Odcinek od km 0+000 do km 0+085 został wybudowany kompleksowo w całości i oddany do użytkowania w 2021 r. Na odcinku od km 0+750 do 1+032 wykonano w 2018 r. część robót tj. kanalizacja deszczowa bez przykanalików do kratek ściekowych z włączeniem do kanału głównego (od D ist. do D1- D6 (do km 0+913) tj. 160 mb kanalizacji fi 80, podbudowy, warstwa wiążąca z AC, krawężniki, skrzyżowanie typu T do drogi powiatowej. Na pozostałym odcinku ulicy nawierzchnia jest gruntowa ulepszona tłuczniem.2) Zakres budowy: roboty geodezyjne, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa wodociągu, budowa oświetlenia ulicznego, budowa monitoringu wizyjnego, usunięcie kolizji SN, nn, budowa nawierzchni drogi, budowa chodników obustronnych, budowa zjazdów indywidualnych i publicznych, budowa włączenia dróg wewnętrznych, budowa skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową, budowa ścieżek rowerowych, oznakowanie pionowe i poziome, zieleń, roboty porządkowe. droga wewnętrzna1) Odcinek od km 0+000 do 0+200 posiada nawierzchnie gruntową. W km 0+130 zaprojektowano „sięgacz” o dł. 13,7m na drogę wewnętrzną. Zakres budowy: roboty geodezyjne, roboty ziemne, budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa wodociągu, budowa oświetlenia ulicznego, budowa chodników jednostronnych, budowa zatoki postojowej (35 miejsc), budowa zjazdów indywidualnych, budowa włączenia dróg wewnętrznych, oznakowanie pionowe i poziome, roboty porządkowe. W 2021 r. została wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej branży drogowej oraz elektrycznej w związku ze zmianami w zagospodarowaniu terenu inwestycji i terenów przylegających oraz wygaśnięciu warunków technicznych usunięcia kolizji elektroenergetycznych. Niniejszą dokumentację należy czytać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej w szczególności z Projektem Budowlanym opracowanym w 2011 r. Decyzję na wycinkę drzew i krzewów uzyska Zamawiający.4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie min. jedną robotę budowlaną, która polegała na budowie i/ lub/ albo przebudowie / i/ lub/ al-bo remoncie / i/ lub/ albo modernizacji / i/ lub/ albo rozbudowie drogi o wartości robót min. 1.000.000,00 zł brutto (słownie złotych: jeden milion zł).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach