Przetargi.pl
Budowa ul. Polnej w Kargowej (odcinek od ul. Stromej do ul. Górnej)

Gmina Kargowa ogłasza przetarg

 • Adres: 66-120 Kargowa, Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3525131 w. 50
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kargowa
  Rynek 33
  66-120 Kargowa, woj. lubuskie
  tel. 68 3525131 w. 50
  REGON: 97070735000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kargowa.pl, www.bip.kargowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ul. Polnej w Kargowej (odcinek od ul. Stromej do ul. Górnej)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ul. Polnej w Kargowej, na odcinku od ul. Stromej do ul. Górnej (dz. nr 750 i 767) o długości 303 m. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie: 1. nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm w kolorze grafit (antracyt) na podsypce cementowo-piaskowej, 2. nawierzchni zjazdów do posesji prywatnych z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm w kolorze piaskowym (żółtym) na podsypce cementowo-piaskowej, 3. podbudowy z chudego betonu Rm=9,0MPa, 4. warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, 5. krawężnika betonowego najazdowego 15x22cm na ławie betonowej C12/15 z oporem, 6. kanalizacji deszczowej, rura drenarska PVC śr. 500mm SN12 – 73,90m i rura kanalizacyjna PVC śr. 160mm SN12 – 2,30m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach