Przetargi.pl
Budowa ul. Konstruktorów wraz z miejscami parkingowymi.

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 00065423300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielona-gora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ul. Konstruktorów wraz z miejscami parkingowymi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ul. Konstruktorów wraz z miejscami parkingowymi. Charakterystyczne parametry:długość jezdni 269,74m szerokość jezdni 5,5 m ÷ 7,7 m nawierzchnia jezdni z kostki betonowej koloru grafitowego szerokość chodnika 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego miejsca postojowe 2,5x5,0m z kostki betonowej koloru grafitowego 67 szt. miejsca postojowe 3,6x5,0m z kostki betonowej koloru grafitowego 3 szt2 zjazdy o szerokości 4,0m i l = 13,0 m z kostki bet. koloru czerwonego Zakres przedmiotu zamówienia składa się z następujących branż budowlanych:Branża drogowa: Wycięcie i karczowanie drzew o średnicy pnia 20 - 49 cm oraz krzewów. Rozebranie obrzeży trawnikowych, krawężników betonowych, nawierzchni z kostki brukowej betonowej, Roboty ziemne,Regulacja pionowa włazów studzienek telefonicznych oraz skrzynek zaworów wodociągowych, gazowych wraz z wymianą skrzynek i drążków,Regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych wraz z wymianą włazów na włazy żeliwne typu ciężkiego D 400, montażem pierścienia odciążającego i płyty nastudziennej, Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem,Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem,Ustawienie krawężników betonowych wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (na łukach zastosować krawężniki łukowe zgodne z promieniem projektowanego łuku).Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15,Wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego, Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem warstwą grubości 15 cm ziemi urodzajnej oraz pielęgnacja trawnika w okresie gwarancyjnym,Sadzenie drzew liściastych form naturalnych z bryłą korzeniową w gruncie kat. II, w dołach z zaprawą dołów całkowitą - klon kulisty Acer platan.globosum - obwód pnia mierzony na wysokości 1,3 m 14 - 16 cm wraz z pielęgnacją drzewa w okresie gwarancyjnym,Wykonanie bramy wjazdowej oraz 2 furtek.Branża sanitarna: Łączna długość:PVC klasa SN8 fi 200 mm L = 31,15 m, PVC klasa SN8 fi 250 mm L = 182,50 m,PVC klasa SN8 fi 315 mm L = 55,25 m. Łącznie zaprojektowano:studnie rewizyjno-połączeniowe fi 1,2 m betonowe prefabrykowane wykonane z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Studnie projektowane na ławie fundamentowej. Góra studni wykończona pierścieniem odciążającym. Kręgi betonowe łączone na uszczelki z elastomeru SBR lub EPDM z prefabrykowanym dnem . studzienki ściekowe betonowe o średnicy fi 500mm i części osadnikowej H=0,8m.Branża elektroenergetyczna: Zakres robót:budowa linii kablowych oświetleniowych wzdłuż zaprojektowanej drogi,budowa słupów oświetleniowych dla oświetlenia drogi,montaż opraw oświetleniowych na słupach,usunięcie kolizji projektowanej drogi z istniejącymi sieciami energetycznymi.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 8 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) zawartymi w załączniku nr 10 do SIWZ. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy na okres co najmniej 3 lat oraz rękojmi na okres przekraczający gwarancję o sześć miesięcy. Uwaga: Dodatkowa gwarancja (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 27.2. SIWZ.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji i wartość zamówienia stanowiący załącznik do umowy,harmonogram rzeczowo-finansowy,kopię dokumentów potwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniają wymagania określone w pkt. 5.1.2. SIWZ oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 tekst jednolity z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 3.000,00 złotych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zielona-gora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach