Przetargi.pl
Budowa ul. Jesionowej w Wasilkowie

Gmina Wasilków ogłasza przetarg

 • Adres: 16-010 Wasilków, Białostocka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 71-85-400 wewn. 022 , fax. 857 185 700
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wasilków
  Białostocka 7
  16-010 Wasilków, woj. podlaskie
  tel. 085 71-85-400 wewn. 022, fax. 857 185 700
  REGON: 05065918300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wasilkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ul. Jesionowej w Wasilkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni ulicy Jesionowej w m. Wasilków, gmina Wasilków, powiat białostocki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: XII. WADIUM 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 6 000,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert (decyduje moment wpływu wadium do zamawiającego). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2018 poz. 110 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Wasilkowie Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Nr rachunku: 08 1930 1624 2009 6800 2951 0004 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które znajdzie się na koncie bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/ pośrednika. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych stosowny dokument wadialny (oryginał) należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7, pokój nr 6 (parter) najpóźniej przed upływem terminu składania ofert lub załączyć do oferty – w tym przypadku zostanie zdeponowany w kasie Zamawiającego. W przypadku złożenia dokumentu wadialnego w kasie zaleca się do oferty dołączyć kopię złożonego dokumentu wadialnego, a w przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej – kopię przelewu bankowego. Okres ważności dokumentów wadialnych nie może być krótszy niż okres związania ofertą (tj. 30 dni). Wadium wnoszone w formach niepieniężnych musi wyraźnie określać, iż wniesione w takiej formie wadium podlega zatrzymaniu na rzecz Zamawiającego w okolicznościach podanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w art. 46 ust. 1-1a i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKONAWCY ZAGRANICZNI 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z rozdz. V pkt 4 ppkt 4.1 SIWZ do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zamiast dokumentów: a) o których mowa w rozdz. V pkt 4 ppkt 4.1 lit a) SIWZ: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) o których mowa w rozdz. V pkt 4 ppkt 4.1 lit b) oraz V pkt 4 ppkt 4.1 lit c) SIWZ: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powinien być wystawione zgodnie z pkt 2 oraz pkt 3. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach