Przetargi.pl
Budowa ul. Czarnieckiego i ul. Żółkiewskiego w Sieradzu

Gmina Miasto Sieradz ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, plac Wojewódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 826 61 28 , fax. 43 822 30 05
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Sieradz
  plac Wojewódzki 1
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 43 826 61 28, fax. 43 822 30 05
  REGON: 73093433500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sieradz.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ul. Czarnieckiego i ul. Żółkiewskiego w Sieradzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa w granicach pasa drogowego (przebudowa) ul. Czarnieckiego i ul. Żółkiewskiego w Sieradzu, w tym: - ul. Czarnieckiego na odcinku od ul. Skrzetuskiego do ul. Nowowiejskiego o długości 270,57 m wraz z włączeniami w ul. Skrzetuskiego i ul. Nowowiejskiego, - ul. Żółkiewskiego o długości 226,03 m wraz z włączeniami w ul. Skrzetuskiego i ul. Nowowiejskiego. Zamówienie obejmuje wykonanie dróg w zakresie jezdni, chodników i zjazdów, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz wykonanie oświetlenia ulicznego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów i robót: a) roboty drogowe: - wykonanie robót przygotowawczych pomiarowych, rozbiórkowych, - wykonanie robót w zakresie podbudowy oraz nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, - wykonanie terenów zielonych. b) roboty branży sanitarnej: - wykonanie kanalizacji deszczowej, - wykonanie studni rewizyjnych betonowych i tworzywowych, - wykonanie przykanalików i wpustów ulicznych, - likwidacja fragmentów istniejącej sieci kanalizacyjnej, - likwidacja kolizji z elementami sieci wodociągowej oraz regulacja studni, zasuw, skrzynek, itp. c) roboty w zakresie oświetlenia ulicznego: - wykonanie sieci kablowej, - ułożenie rur osłonowych zabezpieczających kabel, - montaż i stawianie słupów aluminiowych, - montaż wysięgników i opraw oświetleniowych typu LED, - demontaż istniejących opraw z wysięgnikami. 3. Zamawiający udostępnia przedmiary robót jako materiał poglądowy. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy, zgodnie z zapisami rozdziału XXIV SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu kosztorys ofertowy, na podstawie którego wyliczył cenę zamówienia podaną w ofercie. W związku z tym, iż Wykonawcy przysługuje z tytułu niniejszej umowy wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys powyższy ma jedynie charakter pomocniczy. 4. Postępowanie z materiałami z rozbiórki i demontażu Wykonawca każdorazowo powinien ustalić z Zamawiającym. Materiały zakwalifikowane do ponownego wykorzystania powinny zostać przewiezione w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Materiały sztukowe należy spaletować. 5. W ramach zamówienia należy wykonać: roboty budowlane i czynności określone w dokumentacji projektowej, decyzjach i warunkach oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. prowadzenie obsługi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie dokumentacji powykonawczej itp., a także prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić prace zgodnie z dokumentacją projektową, w tym zgodnie z wszystkimi decyzjami, postanowieniami, uzgodnieniami i warunkami. Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do zarządcy drogi o zajęcie pasa drogowego, opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych w pasie drogowym i uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót. Po zakończonych robotach w pasie drogowym, nawierzchnie należy odtworzyć. Wykonawca jest obowiązany uzyskać dokument potwierdzający odbiór pasa drogowego przez zarządcę drogi. 6. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia składa się m.in. dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ, obejmująca projekty budowlane podstawowe i wykonawcze, projekty docelowej organizacji ruchu, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacja określającą zasady postępowania przetargowego. 7. Zamawiający przy realizacji zamówienia dopuszcza zastosowanie równoważnych wyrobów budowlanych. W związku z użyciem w dokumentacji projektowej nazw własnych wyrobów budowlanych i urządzeń, Zamawiający oświadcza, że mają one charakter przykładowy umożliwiający Wykonawcom dokonanie oceny, czy ewentualnie proponowane przez nich wyroby budowlane lub urządzenia spełniają wymóg równoważności. 8. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty, w tym branżowe i sieciowe oraz uzyskać dokumenty potwierdzające prawidłowość ich wykonania. W przypadku robót sieciowych, np.: wodnokanalizacyjnych, dokumentem potwierdzającym prawidłowość wykonania robót będzie protokół odbioru robót z udziałem przedstawiciela Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sieradzu uprawnionego do pełnienia czynności odbiorowych. 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040): - roboty związane z wykonaniem dróg, - roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, - roboty związane z wykonaniem oświetlenia ulicznego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 60.000,00 złotych (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310) – dalej u.p.a.r.p. 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP Nr 86 1020 4564 0000 5502 0040 9680 z podaniem tytułu: wadium w postępowaniu: Budowa ul. Czarnieckiego i ul. Żółkiewskiego w Sieradzu. 4.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu należy umieścić w odrębnej kopercie załączonej do oferty. Uwaga! W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2 ppkt 5, z treści tych dokumentów musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Wyżej wymienione gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. 6.Niewniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach