Przetargi.pl
Budowa ul. Brzoskwiniowej w Chojnicach

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3971800 , fax. 052 3972194
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Stary Rynek 1 1
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 052 3971800, fax. 052 3972194
  REGON: 00052345900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastochojnice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ul. Brzoskwiniowej w Chojnicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Brzoskwiniowej w Chojnicach wraz z budową dwóch łączników do ulicy Malinowej Zamówienie obejmuje niżej wymienione branże: drogowa sanitarna Opis przedmiotu zamówienia: 1. Droga - ulica Brzoskwiniowa a)droga o szerokości 6,0 m i długości ok. 570,0 mb b)nawierzchnia jezdni z kostki betonowej fazowej gr 8 cm koloru szarego c)skrzyżowania wyniesione z kostki betonowej fazowej gr 8 cm koloru czerwonego d)chodnik obustronny z kostki betonowej fazowej gr 6 cm koloru żółtego o szerokości 1,5 - 2,0 m e)zjazdy z posesji z kostki betonowej fazowej gr. 8 cm koloru czarnego f)należy uwzględnić regulację wysokości istniejącego oświetlenia drogowego wraz z skrzynkami g)należy uwzględnić regulację wysokości istniejącego uzbrojenia (gaz,woda,ks, studnie ) h)należy uwzględnić likwidację kolizji z istniejącym uzbrojeniem (gaz,woda,ks,kabel energetyczny) i)oznakowanie drogowe 2.Łączniki do ulicy Malinowej a)łączniki do ulicy o szerokości 5,0 m i łącznej długości ok.140 mb b)chodnik obustronny z kostki betonowej fazowej gr 6 cm koloru żółtego o szerokości 1,5 - 2,0 m c)nawierzchnia jezdni z kostki betonowej brukowej fazowej gr 8 cm koloru szarego d)zjazdy z posesji z kostki betonowej brukowej fazowej gr. 8 cm koloru czarnego e)należy uwzględnić regulację wysokości istniejącego oświetlenia drogowego wraz z skrzynkami f)należy uwzględnić regulację wysokości istniejącego uzbrojenia g)należy uwzględnić likwidację kolizji z istniejącym uzbrojeniem(gaz,woda,ks,kabel energetyczny) h)oznakowanie drogowe Dane techniczne kanalizacji deszczowej a)kolektor kd - ?200 o długości ok. 42m b)przykanaliki kd - ?160 - ok. 47m c)istniejące wpusty uliczne do regulacji - 22 szt d)istniejące wpusty uliczne do przesunięcia poza obręb skrzyżowań - 6 szt e)nowe wpusty uliczne przykrawężnikowe - 6 szt. Zieleń Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25.000,00 PLN, (słownie: dwadzieściapięćtysięcyzłotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji na roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastochojnice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach