Przetargi.pl
Budowa turystycznego szlaku rowerowego na terenie leśnictwa Drążki

Nadleśnictwo Podanin ogłasza przetarg

 • Adres: 64-800 CHODZIEŻ, Podanin
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0672829897 , fax. 0672810785
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Podanin
  Podanin 65
  64-800 CHODZIEŻ, woj. wielkopolskie
  tel. 0672829897, fax. 0672810785
  REGON: 57006446400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_podanin
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa turystycznego szlaku rowerowego na terenie leśnictwa Drążki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie turystycznego szlaku rowerowego na terenie leśnictwa Drążki. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Prace przygotowawcze: roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie pni, karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia; 2.2. Roboty rozbiórkowe: cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm, mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 8 cm; 2.3. Wykonanie oporników betonowych wystających o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej; 2.4. Wykonanie nawierzchni: usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek, wykonanie nasypów koparkami podsiębiernymi o poj. 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samo-wyładowczymi na odległość do 1 km, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat I-IV, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (krotność=2); zaklinowanie nawierzchni mieszanką piaszczysto-gliniastą – grubość warstwy po zagęszczeniu 1 cm (krotność=0,1). 2.5. Ręczne plantowanie skarp. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zawarte w dokumentacji projektowej - załączniku nr 6 do SIWZ, b) Projekt budowlany (zawarty w dokumentacji projektowej - załączniku nr 6 do SIWZ, c) Decyzja o pozwoleniu na budowę (zawarta w dokumentacji projektowej - załączniku nr 6 do SIWZ, d) Przedmiar robót - załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia jest dawny pas przeciwpożarowy wzdłuż drogi powiatowej Budzyń-Dziewoklucz, działki ewidencyjne nr 8288/4; 8287; 8286/1; 8285; 8284 obręb ewidencyjny Budzyń, oraz działki ewidencyjne 8283; 8282; 8281/1 obręb ewidencyjny Dziewoklucz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych i 00/100 PLN) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. w pieniądzu; b. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c. w gwarancjach bankowych; d. w gwarancjach ubezpieczeniowych; e. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 4. Termin i miejsce wniesienia wadium: a. w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Santander Consumer Bank S.A. I O./Chodzież nr 14 1090 1317 0000 0000 3100 3726 z dopiskiem – „Budowa turystycznego szlaku rowerowego na terenie leśnictwa Drążki”. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c) kwotę gwarancji; d) termin ważności gwarancji, e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, (nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium musi być wniesione na cały okres związania z ofertą. 8. Wadium w pieniądzu musi zostać wniesione i być widoczne na koncie Zamawiającego przed otwarciem ofert. 9. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46, ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: a. formularz oferty W przypadku składania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. a. kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną z podaniem składników cenotwórczych tj. Zysk (Z); Koszty pośrednie (Kp) Koszty zakupu (Kz) Stawka robocizny (R-g) Ww. dokument należy złożyć w oryginale. b. oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 niniejszej SIWZ (oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu); W przypadku składania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. c. zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem VII ust. 6 pkt b. SIWZ; jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. d. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikało przedmiotowe pełnomocnictwo. Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. e. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 12. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: a. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajacego informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawcy wspólnie udzielających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców. b. ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 13. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: • w ust. 9 pkt. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; • w ust. 9 pkt. b. i c. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. c. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach