Przetargi.pl
Budowa trybun na stadionie w Strzałkowie - piłkochwytów, zadaszeń dla zawodników rezerwowych, budynek zaplecza sanitarnego

Wójt Gminy Strzałkowo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-420 Strzałkowo, Al. Prymasa Wyszyńskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-63 275 06 19 , fax. 0-63 275 02 62
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Strzałkowo
  Al. Prymasa Wyszyńskiego 6
  62-420 Strzałkowo, woj. wielkopolskie
  tel. 0-63 275 06 19, fax. 0-63 275 02 62
  REGON: 54131600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://strzalkowo.samorzady.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa trybun na stadionie w Strzałkowie - piłkochwytów, zadaszeń dla zawodników rezerwowych, budynek zaplecza sanitarnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa trybun na stadionie w Strzałkowie- - dz. nr ewid. 248, 247/1 realizowana w trzech częściach. CZĘŚĆ I: Trybuny stalowe , boksy dla zawodników rezerwowych i opieki medycznej / (przykładowe wizualizacje stanowią załączniki do SIWZ) obejmują : - budowa trybun na 304 miejsca siedzące - dwie trybuny niezadaszone 2x101 miejsc siedzących oraz dwie trybuny zadaszone ze ściana tylną zabdudowana 2x51 miejsc siedzących. Trybuny wykonane w konstrukcji stalowej (kompletne wyroby fabryczne) dopuszczone do jednostkowego zastosowania w myśl. Art. 10 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 ze zmianami), - konstrukcja wsporcza stalowa zadaszenia nad trybunami składająca się z słupa kratownicowego oraz rygla wspornikowego w rozstawie wiązarów głównych co 2,1 m. Elementy stalowe ocynkowane z powłoką lakierniczą poliestrową. - wykonanie stóp fundamentowych żelbetowych, zbrojonych prętami, wysokości 0,90 m, posadowionych na 10 cm warstwie chudego betonu C 8/10 gr.10 cm na głębokości 1,00 m poniżej poziomu terenu. - siedziska typu WO-06 z oparciem wysokości 32 cm wykonane z wysokiej jakości stabilizowanego tworzywa, barwionego w masie wraz z mocowaniem za pomocą śrub do konstrukcji. - wykonanie wiat stadionowych (boksów) dla zawodników rezerwowych, dwie sztuki o wymiarach 1,18 m x 7,0 m o wysokości 2,05 m (kompletne wyroby fabryczne) wraz z fundamentami punktowymi prefabrykowanymi oraz wiaty/zadaszenia dla opieki medycznej CZĘŚĆ II – Zagospodarowanie /nawierzchnie z kostki betonowej/ , ogrodzenia , piłkochwyty - wykonanie ogrodzenia panelowego z pochwytem, oddzielającego widownię od płyty boiska o wysokości 1,32 m. - wykonanie ogrodzenie terenu z siatki o wysokości 1,50 m, - montaż piłkochwytów o wysokości 6,0 m (kompletny wyrób fabryczny) na fundamentach betonowych prefabrykowanych o wymiarach 0,45 m x 0,45 m x 1,00 m, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. / nawierzchnia pod trybunami, dojścia. Część III –budowa budynku zaplecza sanitarnego z instalacjami oraz dojścia pieszego Budynek jednokondygnacyjny z płaskim dachem jednospadowym , niepodpiwniczony, wykonany w konstrukcji tradycyjnej. W budynku przewidziano dwie kabiny i dwa pisuary dla mężczyzn, dwie kabiny dla kobiet oraz WC dla niepełnosprawnych. Ogrzewanie budynku - grzejnik elektryczny. Na zadanie składają się: - roboty ziemne i fundamenty - konstrukcja ścian i ścianek działowych - stropodach- strop, ogniomury, izolacja termiczna, opierzenia, rynny, rury spustowe, - podłoża, posadzki, podłogi, - tynki i okładziny wewnętrzne, - stolarka, ścianki systemowe HPL, uchwyty dla niepełnosprawnych, - malowanie (sufity) - elewacja, - instalacje wodociągowe i sanitarne - instalacje elektryczne. Dojścia do budynku sanitarnego – nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego . Instalacje zewnętrzne - / wodociągowa, kanalizacyjna , elektryczna / Szczegółowy zakres zamówienia określają przedmiary robót, dokumentacja projektowa na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca w terminie do upływu terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości: Część I: 3 000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), Część II: 5 000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), Część III: 3 000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: - pieniądza, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 wraz z późniejszymi zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego : Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie konto nr 14 8543 0000 2001 1000 0273 0005 z dopiskiem; „Wadium na budowę trybun na stadionie w Strzałkowie- Część…………”. (wpisać odpowiednio część (części), którą Wykonawca zamierza wykonać). 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w osobnej kopercie dołączonej do oferty. W przypadku, gdy „oryginał” zostanie w trwały sposób dołączony do złożonej oferty Zamawiający nie będzie mógł zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócić dokumentu, ponieważ stanowił on będzie integralną część oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. Zamawiający na podstawie art. 46 ust. 4a zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b odrzucenie oferty wykonawcy przez zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach