Przetargi.pl
Budowa tężni solankowej w miejscowości Targowisko, gm. Kłaj

GMINA KŁAJ ogłasza przetarg

 • Adres: 32-015 Kłaj, 655
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 284 11 08
 • Data zamieszczenia: 2022-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KŁAJ
  655
  32-015 Kłaj, woj. małopolskie
  tel. 12 284 11 08
  REGON: 351555980
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.klaj.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa tężni solankowej w miejscowości Targowisko, gm. Kłaj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa tężni solankowej z pergolą, budowę chodnika i fragmentu ogrodzenia, demontaż fragmentu ogrodzenia oraz montaż ławek, koszy i stojaka na rowery. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie w miejscu realizowanej inwestycji tablicy informacyjnej, w minimalnym rozmiarze 100 cm / 70 cm.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dokumentacja projektowa i Przedmiar robót (załącznik nr 9 do SWZ).Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych pozwalających na rozpoczęcie użytkowania obiektów budowlanych będących przedmiotem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa następujące warunki udziału w postepowaniu:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu.3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100).Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A), na dzień wystawienia dokumentu.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zadania, obejmujące swym zakresem budowę, przebudowę lub remont tężni solankowej o powierzchni zabudowy tężni minimum 12,0 m2.b) skieruje do realizacji zamówienia:• przynajmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach