Przetargi.pl
„Budowa terenowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z uzbrojeniem i przebudową budynku hydroforni na terenie ujęcia wody w miejscowości Studzienice”

Gmina Studzienice ogłasza przetarg

 • Adres: 77-143 Studzienice, Kaszubska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 216 593 , fax. 598 216 610
 • Data zamieszczenia: 2021-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Studzienice
  Kaszubska 9
  77-143 Studzienice, woj. pomorskie
  tel. 598 216 593, fax. 598 216 610
  REGON: 77097955900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.studzienice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa terenowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z uzbrojeniem i przebudową budynku hydroforni na terenie ujęcia wody w miejscowości Studzienice”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika terenowego wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą (przyłącza wod-kan) i modernizacja technologii stacji uzdatniania wody dla potrzeb wsi Studzienice, gm. Studzienice. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie na terenie istniejącego ujęcia na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 266/18 w miejscowości Studzienice: a) zbiornika naziemnego retencyjnego wody uzdatnionej o średnicy D=5,7 m, wysokości całkowitej H=7,62 m i pojemności użytkowej V=150 m3, b) rurociągu tłocznego, ssawnego i przelewowego od zbiornika terenowego wody uzdatnionej do budynku Stacji Uzdatniania Wody, c) w budynku stacji uzdatniania wody demontaż istniejącego układu rurociągów i wykonanie nowego układu technologii uzdatniania wody, d) wymianę obudów studni głębinowych na obudowy naziemne termoizolowane, e) wymianę rurociągów tłocznych w studniach głębinowych, f) budowę układu technologicznego w budynku Stacji Uzdatniania Wody obejmującego wykonanie dwóch zestawów filtrów ciśnieniowych pośpiesznych śr. 1200 mm, areatora śr. 800 mm, zestawu pompowego hydroforowego składającego się z trzech pomp wirowych wielostopniowych połączonych szeregowo/równolegle i jednej płuczącej, zbiornika przeponowego stabilizującego śr. 740 mm wraz z rurociągami technologicznymi i armaturą, g) odpływu wód popłucznych PCV D=160 mm do istniejącej kanalizacji sanitarnej, h) remont i przebudowa wewnątrz budynku hydroforni obejmujący: przebudowę budynku hydroforni polegającą na podzieleniu hali hydroforni na dwa pomieszczenia, wymianę istniejącej stolarki otworowej, malowaniu, wykonaniu okładzin ścian i posadzki wewnątrz budynku oraz wymianą instalacji wod-kan i elektrycznej. Szczegółowy zakres prac określają Dokumentacja projektowa oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane na zlecenie Zamawiającego oraz przedmiar robót, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach