Przetargi.pl
Budowa szybu windowego z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy przy istniejącym budynku administracyjno-biurowym w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b w ramach projektu Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych

Powiat Mielecki ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 78 00 400 , fax. 17 78 00 530
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Mielecki
  ul. Wyspiańskiego 6
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 17 78 00 400, fax. 17 78 00 530
  REGON: 69058144200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiat-mielecki.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa szybu windowego z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy przy istniejącym budynku administracyjno-biurowym w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b w ramach projektu Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa szybu windowego z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy przy istniejącym budynku administracyjno-biurowym w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty: 2.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 2.2. Przebudowę układu pomiarowego. 2.3. Budowę szybu windowego wraz z wiatrołapem i łącznikiem komunikacyjnym piętra. 2.4. Montaż urządzenia dźwigowego. 2.5. Budowę wewnętrznej kanalizacji deszczowej w ramach usunięcia kolizji. 2.6. Budowę kanalizacji kablowej w ramach usunięcia kolizji. 2.7. Budowę chodnika. 2.8. Montaż małej architektury. 2.9. Przesadzenie istniejących drzew. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ oraz Dokumentacja projektowa, na którą składają się następujące dokumenty: 3.1. Projekt budowlany Budowa szybu windowego z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy oraz instalację elektryczną, budowa odcinka wewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji kablowej przy istniejącym budynku administracyjno-biurowym w Mielcu przy ul. Sękowskiego na działce nr 1685/1 (Projekt zagospodarowania terenu, Opinia techniczna, Projekt architektoniczny, Projekt konstrukcyjny, Projekt instalacji c.o. i zewnętrznej kanalizacji deszczowej, Projekt instalacji elektrycznej i zewnętrznej kanalizacji kablowej), stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ. 3.2. Projekt wykonawczy Budowa szybu windowego z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy oraz instalację elektryczną, budowa odcinka wewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji kablowej przy istniejącym budynku administracyjno-biurowym w Mielcu przy ul. Sękowskiego na działce nr 1685/1 (Projekt architektoniczny, Projekt konstrukcyjny, Projekt wewnętrznej instalacji c.o. i zewnętrznej kanalizacji deszczowej, Projekt instalacji elektrycznej i zewnętrznej kanalizacji kablowej), stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ. 3.3. Projekt Techniczny Roboty budowlane polegające na przebudowie układu pomiaru energii elektrycznej i załącza kablowego, wykonaniu zasilania windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b, 39-300 Mielec, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ. 3.4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Budowa szybu windowego z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy oraz instalację elektryczną, budowa odcinka wewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji kablowej przy istniejącym budynku administracyjno-biurowym w Mielcu przy ul. Sękowskiego na działce nr 1685/1 (Wymagania ogólne, Branża budowlana, Branża sanitarna, Branża elektryczna), stanowiące Załącznik nr 11 do SIWZ. 4. W celu dostosowania urządzenia dla potrzeb osób niepełnosprawnych urządzenie dźwigowe musi posiadać dodatkowe elementy nieujęte w dokumentacji projektowej, zgodne z Załącznikiem nr 2 do Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 - Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020, w tym: 4.1. inny (kontrastowy) kolor drzwi wejściowych do wiatrołapu dźwigu, 4.2. inny (kontrastowy) kolor drzwi dźwigu, 4.3. dodatkowe wyposażenie tj. barierka ze stali nierdzewnej na ścianie bocznej lewej, 4.4. dodatkowe wyposażenie kabiny tj. dźwig musi mieć możliwość podawania informacji głosowych i świetlnych dotyczących przyjazdu dźwigu na poszczególne kondygnacje. 5. Przedmiary robót (stanowiące Załącznik nr 12 do SIWZ) mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w Przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji. 6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Zamówienia na okres minimum 24 miesięcy począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Gwarancja udzielona zostaje na okres określony w ofercie Wykonawcy wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Okres gwarancji wskazany w ofercie oraz wydłużony okres rękojmi za wady stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 7. Ilekroć w SIWZ i załącznikach do SIWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu jak również za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wszelkie ww. wskazania zostały przywołane w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w SIWZ i załącznikach do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych do określonych w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółowy opis oferowanych rozwiązań. Niewskazanie w złożonej ofercie rozwiązań równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania rozwiązań wymienionych w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 8. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia tj. wykonujących czynności: roboty budowlane przygotowawcze, instalacyjne i montażowe, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę wymagań o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45313000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 15 150,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt 00/100). 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: PKO Bank Polski S.A., nr konta 97 1020 4391 0000 6302 0167 5578 z dopiskiem: „Wadium – Budowa windy Sękowskiego 2b WA.272.1.12.2020”; Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 5. Poręczenia oraz gwarancje, o których mowa w ust. 2 musza być przedłożone w oryginale i załączone do oferty i muszą być ważne przez okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę Wykonawcy składają formularz ofertowy, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz następujące dokumenty: 1.1. Oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w SEKCJI III.3. - tzw. Oświadczenie wstępne Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które może zostać sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. 1.2. Dowód wniesienia wadium. 1.3. Dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika - pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. 1.4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, lub inny dokument służący wykazaniu udostępniania Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy, jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Zobowiązanie może zostać sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. W celu zweryfikowania czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.), Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert) przedkłada oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu sporządzonego metodą uproszczoną dla całego zakresu robót objętych umową. Projekt Harmonogramu należy przedstawić niezwłocznie po ocenie oferty Wykonawcy jako najwyżej ocenionej. 4. Przed podpisaniem umowy należy przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby skierowane do wykonania zamówienia wymaganych uprawnień zawodowych. 5. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej). 6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca obowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami Rozdziału XXVII SIWZ. 7. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca który powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom obowiązany jest podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, o ile są już znane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach