Przetargi.pl
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik w Krakowie

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-586 Kraków, Centralna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126167419 , fax. 126167417
 • Data zamieszczenia: 2017-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
  Centralna 53
  31-586 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126167419, fax. 126167417
  REGON: 357116163
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik w Krakowie
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1)Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik w Krakowie. Zakres prac obejmuje między innymi: roboty elektroinstalacyjne - kablowe, montaż urządzeń elektrycznych, kanalizacji teletechnicznej, montaż urządzeń sterowania ruchem i sygnalizacji ulicznej, roboty drogowe w zakresie przebudowy chodników i ulicy. 2)Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: przedmiaru robót - zał. nr 6 do SIWZ, specyfikacji technicznej – zał. nr 7 do SIWZ, dokumentacji projektowej – zał. 8 do SIWZ. 3) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4)Wymagany okres gwarancji: co najmniej 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji wynosi 48 miesięcy. (Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone). 5). Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podwykonawców zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 6). Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2017 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233294-6

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach