Przetargi.pl
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w miejscowości Gowino w procedurze zaprojektuj i wybuduj

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. Pucka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 587 743 280 , fax. 587 743 293
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
  ul. Pucka 11
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 587 743 280, fax. 587 743 293
  REGON: 19168668000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zarzaddrogowy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w miejscowości Gowino w procedurze zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji lub zezwoleń, dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót oraz budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w miejscowości Gowino wraz z przyłączami elektroenergetycznymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 1.000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. 3. Dowód wniesienia wadium. 4. W terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert oświadczenia o przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej.5. Dokumenty dotyczące innych podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach