Przetargi.pl
Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą na działce o nr ewid. 2328/1 w Suchej

Gmina Białobrzegi ogłasza przetarg

 • Adres: 26-800 Białobrzegi, Plac Zygmunta Starego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6132572 w. 24, 25 , fax. 486 132 572
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Białobrzegi
  Plac Zygmunta Starego 9
  26-800 Białobrzegi, woj. mazowieckie
  tel. 048 6132572 w. 24, 25, fax. 486 132 572
  REGON: 67022330400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialobrzegi.pl, www.bip.bialobrzegi.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą na działce o nr ewid. 2328/1 w Suchej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą na działce o nr ewid. 2328/1 w Suchej” obejmujące budowę wolnostojącego, parterowego budynku świetlicy wiejskiej wraz z częścią wykorzystywaną na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej (garaż i zaplecze socjalne). Powierzchnia zabudowy 519,14m2, powierzchnia użytkowa 460,60m2. Budynek zostanie wyposażony w instalacje wewnętrzne: elektryczną, wodną i kanalizacji sanitarnej, wentylację grawitacyjną oraz wspomaganą mechanicznie. Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa z pieca na paliwo stałe. Wykonać należy również zagospodarowanie terenu (zjazdy, droga dojazdowa, stanowiska postojowe, dojścia i utwardzenia). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: - projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ; - Dokumentacja techniczna (projekty budowlany wykonawczy) - załącznik nr 8 do SIWZ stanowiąca równocześnie załącznik nr 2 do projektu umowy; - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 9 do SIWZ stanowiąca równocześnie załącznik nr 3 do projektu umowy; - Przedmiary robót - załącznik nr 10 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w: a) pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego – Bank Spółdzielczy w Białobrzegach – nr 95 9117 0000 0000 0576 2000 0030 z dopiskiem “tytułem wadium w postępowaniu na: „Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą na działce o nr ewid. 2328/1 w Suchej”, postępowanie nr I.271.3.2020”, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.). 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Uwaga! W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, Zamawiający uzna, iż wadium zostało wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium zostanie uznana przez rachunek Zamawiającego najpóźniej do ostatecznego terminu składania ofert. 4. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, o którym mowa w pkt 20.1. SIWZ. Uwaga! Przedłużenie terminu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ww. ustalenia będą podlegały - odpowiednio - nowym terminom. 5. W przypadku, gdy wadium jest wnoszone w pieniądzu, Wykonawca winien załączyć do oferty dowód wniesienia wadium, tj. potwierdzenie polecenia przelewu. 6. Oryginał wniesienia wadium w formach określonych w pkt od 14.2. lit. b) do 14.2. lit. e) należy złożyć w kopercie wraz z ofertą (nie łączyć trwale z ofertą). Kopię wniesienia wadium Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty. 7. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a. oraz 46 ust. 5 pkt. 1), 2) i 3) ustawy. Ponadto w odniesieniu do wadium wniesionego w formach określonych w pkt od 14.2. lit. b) do 14.2. lit. e) SIWZ, zastrzega się, iż z ich treści musi wynikać, że ma ono charakter "bezwarunkowy", "nieodwołalny”, a suma gwarancyjna płatna jest na "pierwsze żądanie”. 8. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta powinna składać się z: a) wypełnionego Formularza oferty - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ; b) oryginału potwierdzenia wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z pkt. 14.2 lit. od b) do e) SIWZ; c) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; d) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ; e) kosztorysu ofertowego opracowanego zgodnie z zapisami rozdziału 18 „Opis sposobu obliczania ceny oferty”; f) dokumentu (np. pełnomocnictwa) - jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty - zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z oferta w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.). 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje: > zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; > sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; > zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; > czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, osób lub sytuacji ekonomicznej, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 10.1. lit. c) i d) SIWZ. 3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach