Przetargi.pl
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Stanisławczyk

Gmina Przemyśl ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Borelowskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6704800 w. 34
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przemyśl
  ul. Borelowskiego 1
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 016 6704800 w. 34
  REGON: 65090029800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaprzemysl.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Stanisławczyk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na przedmiot zamówienia składają się następujące zakresy: 1. Podłoża i posadzki: a. Wykonanie izolacji, b. Wykonanie warstw wyrównawczych, c. Wykonanie posadzek z paneli podłogowych i płytek kamionkowych „Gres”, d. Osadzenie listew przypodłogowych i cokolików z płytek kamionkowych, 2. Tynki i malatura, okładziny ścian : a. Wykonanie tynków wewnętrznych, b. Wykonanie gładzi gipsowych, c. Licowanie ścian płytkami, d. Malowanie farbami lateksowymi, e. Osadzenie listew wykończeniowych, f. Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn, - tynków bez gruntowania, 3. Izolacja cieplna stropu : a. Wykonanie izolacji cieplnych z wełny mineralnej, 4. Stolarka i ślusarka, a. Montaż okien i parapetów, b. Montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, c. Wykonanie nakrywy kominów. 5. Instalacje elektryczne wewnętrzne, a. Wykucie bruzd, przebicie otworów w ścianach, b. Ułożenie przewodów, puszek, tablic rozdzielczych, gniazdek, włączników, opraw, c. Sprawdzenie i pomiary instalacji, 6. Instalacja wod-kan: a. Roboty montażowe inst z.w.., c.w.u, b. Roboty montażowe inst. Kanalizacji sanitarnej, 7. Instalacja c.o., a. Roboty montażowe instalacji c.o., 8. Instalacja wentylacji, a. Roboty montażowe instalacji wentylacji, 9. Przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacji sanitarnej, a. Przyłącze wodociągowe – roboty ziemne, prace montażowe, zasypanie wykopów, b. Przyłącze kanalizacyjne - roboty ziemne, prace montażowe, zasypanie wykopów,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: w terminie trzech dni od daty zamieszczenia na stronie www.gminaprzemysl.bip.gov.pl informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć, bez dodatkowego wezwania: Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiazania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postepowaniu – zał. nr 4 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. WW. dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Uwaga: Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty. wypełniony i podpisany przez upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ w formie oryginału; 6.2.2. pełnomocnictwo ( jeśli dotyczy) umocowujące do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postepowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamowienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jego reprezentowania we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył pełnomocnictwa wadliwe, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postepowania. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 6.2.3. zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamowienia, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, w odniesieniu do określonego warunku udziału w postepowaniu, – jeśli dotyczy – zał. nr 6 do SIWZ. Wykonawca załącza do oferty oryginał zobowiązania lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach