Przetargi.pl
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów.

Miasto i Gmina Mordy ogłasza przetarg

 • Adres: 08-140 Mordy, ul. Kilińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256 415 402 , fax. 256 415 115
 • Data zamieszczenia: 2019-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Mordy
  ul. Kilińskiego 9
  08-140 Mordy, woj. mazowieckie
  tel. 256 415 402, fax. 256 415 115
  REGON: 71158245700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://umigmordy.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów”, obejmującego roboty wykończeniowe na nowowybudowanej świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów. Budynek świetlicy wiejskiej wybudowany jest w tzw. „stanie surowym otwartym. Wykonane są roboty rozbiórkowe, ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, ściany przyziemia, stropy, wieńce, nadproża, kominy, ścianki działowe oraz konstrukcja dachowa wraz z pokryciem blachą powlekaną. 2. Zakres rzeczowy niniejszego zamówienia obejmuje: I. Roboty budowlane: 1) Stolarka okienna i drzwiowa, 2) Tynki i okładziny wewnętrzne, 3) Roboty malarskie, 4) Posadzki i ocieplenia poziome, 5) Elewacja i elementy zewnętrzne. II. Roboty sanitarne: 1) Instalacja wody zimnej i ciepłej, 2) Kanalizacja zewnętrzna, 3) Wewnętrzna kanalizacja sanitarna, 4) Instalacja c.o. i kotłowni. III. Roboty elektryczne: 1) Przyłącze kablowe zalicznikowe, 2) Rozdzielnia elektryczna, 3) Instalacja elektryczna wewnętrzna, 4) Instalacja teletechniczna, 5) Osprzęt elektryczny, 6) Oprawy oświetleniowe, 7) Instalacja odgromowa, 8) Pomiary elektryczne. 3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonym projektem architektoniczno-budowlanym (w zakresie wskazanym w pkt 2), stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, przedmiarami robót, stanowiącymi Załączniki nr 2a, 2b i 2c do SIWZ oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi Załącznik nr 3a, 3b i 3c do SIWZ. 4. Wymienione w jakiejkolwiek części opisu przedmiotu zamówienia nazwy, marki bądź pochodzenie wyrobów lub materiałów, nie są obligatoryjne dla Wykonawców. Wykonawcy mają prawo do zaoferowania innych równoważnych wyrobów lub materiałów pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, technologicznych, użytkowych i jakościowych, co najmniej spełniających bądź przewyższających parametry wyrobów lub materiałów wymaganych w SIWZ lub załącznikach do SIWZ. Obowiązek udowodniania równoważności użytych wyrobów, materiałów itp. będzie spoczywał na Wykonawcy. 5. Wykonawca ma obowiązek dysponować osobą kierownika budowy. 6. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej budynku. 7. Okres gwarancji i rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy, licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 8. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy stanem faktycznym wykonanych robót a przedmiarami robót Zamawiający dopuszcza wykonanie robót zamiennych. Po realizacji zamówienia zostanie sporządzony kosztorys różnicowy. 9. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040.). 1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę: to roboty ogólnobudowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne (czynności są określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych) – pracownicy fizyczni, kierowcy, operatorzy maszyn i urządzeń (w tym koparek i ładowarek). 2) Zatrudnienie wskazanych osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia, nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający wymaga dostarczenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wykazu osób desygnowanych do realizacji przedmiotu zamówienia zawierającego: imię, nazwisko, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu – dla osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę powinien zawierać określenie podmiotu składającego ten wykaz wraz z datą jego złożenia oraz być podpisany przez osobę uprawnioną do jego złożenia w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wszyscy pracownicy Wykonawcy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, zamiast wykazu pracowników Wykonawca może złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie. 3) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie wyżej wymienionych osób. Postanowienia w tym zakresie zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 4) Dokumenty przedstawiane na wezwanie Zamawiającego powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz. UE L.119 – RODO), to jest w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu i podpis pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania. 5) Wyżej wymienione obowiązki dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt. 1 czynności dotyczą także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 6) Z tytułu nie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nie złożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt.1 czynności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku ustanowienia pełnomocnika lub obowiązku ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo rodzajowe lub szczegółowe wskazujące zakres pełnomocnictwa dla ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub w formie odpisu potwierdzonego notarialnie. 2. W terminie wskazanym w art. 24 ust. 11 Ustawy (3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert) Wykonawcy złożą oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 369). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający na stronie internetowej, na której została zamieszczona SIWZ zamieszcza wzór „Informacji o przynależności do grupy kapitałowej” do pobrania i wypełnienia przez Wykonawców oraz zamieści informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej przez Wykonawców składających się z dwóch lub więcej przedsiębiorców jako partnerów, powyższy dokument każdy partner składa i podpisuje indywidualnie. W przypadku braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć oświadczenie wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach