Przetargi.pl
Budowa świetlicy wiejskiej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid. 527/1 i 527/2 w miejscowości Białka, obręb Kolonia Seredzice, gm. Iłża – II etap

Gmina Iłża ogłasza przetarg

 • Adres: 27-100 Iłża, Rynek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 483 412 210 , fax. 486 163 300
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Iłża
  Rynek 11
  27-100 Iłża, woj. mazowieckie
  tel. 483 412 210, fax. 486 163 300
  REGON: 67022332700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa świetlicy wiejskiej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid. 527/1 i 527/2 w miejscowości Białka, obręb Kolonia Seredzice, gm. Iłża – II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa świetlicy wiejskiej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid. 527/1 i 527/2 w miejscowości Białka, obręb Kolonia Seredzice, gm. Iłża – II etap”. Prace obejmują: • Roboty budowlane • Instalacje elektryczne • Instalacja wod.-kan. • Instalacje grzewcze • Instalacja gazu z odcinkiem ziemnym • Technologia kotłowni gazowej • Instalacja wentylacji mechanicznej Szczegółowy zakres prac wskazano w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących odpowiednio załączniki Nr 1, 1A i 2 do SIWZ. Załączona do SIWZ dokumentacja projektowa dotyczy budowy świetlicy wiejskiej w całości, natomiast część prac budowlanych została wykonana w I etapie. Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym postępowaniem określają przedmiary robót załączone do SIWZ. Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w terenie ze względu na to, że inwestycja jest już w części wykonana
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 19.08.2019r. do godz. 12:00 w wysokości 2 000,00 zł (słownie: Dwa tysiące złotych). Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019r. poz. 310 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Urząd Miejski w Iłży numer konta: 92 9129 0001 0000 0000 0824 0029 z dopiskiem: Wadium na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid. 527/1 i 527/2 w miejscowości Białka, obręb Kolonia Seredzice, gm. Iłża – II etap”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Pzp, a w szczególności: - gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Pzp; - okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w SIWZ. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Pzp, a w szczególności: - poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp; - poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach