Przetargi.pl
Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie etap I część 1 – budowa ścian, stropów, dachów z wyłączeniem garażu, wykonanie wybranych sieci i przyłączy.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Adres: 75738 Koszalin, ul. Strażacka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 34 55 200 , fax. 94 345 52 50
 • Data zamieszczenia: 2019-01-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Strażacka 8
  75738 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 34 55 200, fax. 94 345 52 50
  REGON: 33095761000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kmpsp.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie etap I część 1 – budowa ścian, stropów, dachów z wyłączeniem garażu, wykonanie wybranych sieci i przyłączy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pierwszy etap budowy nowej Strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Realizacja przedmiotu umowy obejmuje prace związane z wykonaniem: Wykonanie kompletnych przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego. Wykonanie kompletnych sieci: sanitarnych w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz przyłącze wodociągowe wraz z odbiorami przez właściwych gestorów mediów zgodnie z warunkami przyłączy. Kompletne wykonanie konstrukcji, wraz z pracami izolacyjnymi, robotami murowymi i murarskimi, kompletnymi pokryciami dachowymi dla części budynku w osiach 1-4 i A-L 10-13 A'-I w zakresie kompletnym m.in. belki, schody, słupy, ściany, trzpienie, wieńce żelbetowe wraz z dylatacja konstrukcji budynku oraz wszystkimi przejściami dla instalacji wskazanych w projekcie, ściany murowane nośne, osłonowe, działowe, wszystkie warstwy dachu wraz z obróbkami blacharskimi, opierzeniami, uszczelnieniami, przepustami przez attykę oraz zabezpieczenie elewacji przed wodą opadową (tymczasowe rury spustowe). Wykonaniem konstrukcji stalowej dachu myjni w części budynku między osiami 12-13 i C-F. Wykonanie elewacji wieży suszarni wieży w części ponad dachem wraz z połączeniem elementów elewacji z dachem oraz między warsztatem i myjnią w osi 12 obustronnie. Wykonanie elementów ślusarskich na elewacjach w osi 12, 4 oraz osi 3 w postaci kompletnych wejść zgodnie z przepisami bhp w zakresie platform, podestów i drabin. Wykonanie kompletnej zabudowy śmietnika oraz agregatu prądotwórczego bez agregatu prądotwórczego wraz z uwzględnieniem przepustu rurami arot 2x160 dla przeprowadzenia kabla zasilającego z budynku oraz pozostawieniem rur w elementach murowych i żelbetowych do prowadzenia w późniejszych etapach instalacji elektrycznej. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia oraz dokumenty opisujące przedmiot zamówienia opisano w załączniku nr 1 do siwz. Zamawiający dysponuje środkami na zapłatę za wykonanie robót objętych przedmiotem umowy, przy czym środkami w kwocie 1.464 tys. zł dysponuje jedynie w terminie do 31.03.2019 r. Wykonanie i odbiór robót objętych płatnością w kwocie 1.464 tys. zł Wykonawca jest zobowiązany zrealizować do dnia 28.03.2019r. Natomiast pozostałe środki mogą być wydatkowane w późniejszym terminie. Roboty przewidziane do wykonania w terminie do 28.03.2019 r. muszą zostać opisane w harmonogramie rzeczowo-finansowym w cyklu tygodniowym a w pozostałym okresie w cyklu nie dłuższym niż miesięcznym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216121-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości - 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu zaleca się także, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy wadium wnoszone jest przez pełnomocnika/pośrednika. 2. Wykonawca wnosi wadium w dowolnym czasie jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.). 4. W przypadku, gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje i poręczenia muszą zawierać postanowienia gwarantujące wypłatę kwoty wadium, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Gwarancje/poręczenia winny być bezwarunkowe i nieodwołalne oraz powinny zostać złożone wraz z ofertą lub w oddzielnym opakowaniu w miejscu wskazanym w Rozdziale VII do składania ofert z opisem analogicznym jak dla oferty z dopiskiem wadium. Dokument wadialny (gwarancja lub poręczenie) powinien być złożony w oryginale. 5. Wymagany termin ważności poręczeń, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - przez okres związania ofertą. 6. Zamawiający nie dopuszcza innych form wnoszenia wadium. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podanej przez Zamawiającego w Rozdziale I pkt 1 siwz. 7. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie – mBank, nr konta: 45114011370000374310001002 8. Wadium winno wpłynąć na rachunek bankowy wskazany powyżej, nie później niż przed upływem terminu składania ofert. 9. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty jedną ze wskazanych wyżej form zostanie wykluczony.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach