Przetargi.pl
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Międzywodziu

Gmina Dziwnów ogłasza przetarg

 • Adres: 72-420 Dziwnów, ul. Szosowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 275 163 , fax. 913 275 164
 • Data zamieszczenia: 2021-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dziwnów
  ul. Szosowa 5
  72-420 Dziwnów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 275 163, fax. 913 275 164
  REGON: 81168491800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dziwnow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Międzywodziu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, związanych z budową Stacji Uzdatniania Wody w Międzywodziu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach