Przetargi.pl
Budowa skateparku w Kraśniku

MIASTO KRAŚNIK ogłasza przetarg

 • Adres: 23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 84
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (81) 825-15-40
 • Data zamieszczenia: 2022-09-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO KRAŚNIK
  ul. Lubelska 84
  23-200 Kraśnik, woj. lubelskie
  tel. (81) 825-15-40
  REGON: 431019402
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.krasnik.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa skateparku w Kraśniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa skateparku w Kraśniku”w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Tworzenie i doposażenie placów zabaw oraz miejsc rekreacji do prowadzeni zajęćsportowo-zabawowych dla dzieci i młodzieży”.2. Zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania obejmuje budowę skateparkuna działce o numerze ewidencyjnym 142/23 obręb geodezyjny „Ośrodek” w Kraśniku,a w szczególności:a) Wykonanie nawierzchni jezdnej z betonu C30/37 XF3 (W8, F150), zatartego na gładko mechanicznie,b) Dostawę i montaż elementów stanowiących wyposażenie skateparku:Quarter Pipe – 1 szt.,Funbox – 1 szt.,Bank ramp – 1 szt.,Grindbox – 1 szt.,Poręcz prosta mała – 1 szt.,infrastruktura towarzysząca (m.in. elementy małej architektury) zawartaw dokumentacji projektowej.c) Wykonanie ogrodzenia,d) Usunięcie kolizji elektrycznej,wraz z wykonaniem wszystkich elementów nie wyszczególnionych powyżej, a zawartychw dokumentacji projektowej.Wszystkie urządzenia na terenie objętym niniejszym zamówieniem muszą bezwzględnie spełniać wymagania w zakresiebezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedłożyzamawiającemu dokumenty potwierdzające ich jakość w tym certyfikaty na urządzenia skateparku wydane przez jednostkęz akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji. Urządzenia muszą być wykonane według normy PN-EN 14974.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), które może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr 46 1240 5497 1111 0010 4019 7424.W tytule przelewu należy wpisać:. Wadium - „Budowa skateparku w Kraśniku”.3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 14.10.2022 r. do godz. 11:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego) i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.4. Wadium wnoszone w formie poręczeń łub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp tj.:a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art 107 ust 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.b) wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwez przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą,5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania,6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Miasto Kraśnik,7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wnioseko zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) warunek dotyczący dysponowania osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.• dysponowanie co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach