Przetargi.pl
Budowa sięgacza ul. Korczak stanowiącego dojazd do budynków przy ul. Korczak 4a, 4b, 6 i 6a

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Złota
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 59 85 200 , fax. 62 59 85 201
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
  ul. Złota 43
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 62 59 85 200, fax. 62 59 85 201
  REGON: 25102624900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mzdik.kalisz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sięgacza ul. Korczak stanowiącego dojazd do budynków przy ul. Korczak 4a, 4b, 6 i 6a
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zgodnie z zapisem pkt. 4.1 i 4.2 SIWZ: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sięgacza ul. Korczak stanowiącego dojazd do budynków przy ul. Korczak 4a, 4b, 6 i 6a”. 4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1/ roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, 2/ wykonanie miejsc postojowych, 3/ wykonanie drogi manewrowej – dojazdowej, 4/ wykonanie chodników, 5/ wykonanie elementów odwodnienia stanowiących uzupełnienie kanalizacji deszczowej, 6/ budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego, 7/ usunięcie kolizji elektroenergetycznych, 8/ wykonanie trawników oraz nasadzenia drzew, 9/ obsługę geodezyjną w tym sporządzanie bieżących operatów geodezyjnych służących określeniu ilości i zakresu robót objętych odbiorami częściowymi wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą uwzględniającą likwidowane urządzenia oraz zmianę użytków (wersje w formie papierowej oraz elektronicznej – format DWG), 10/ opracowanie projektu organizacji ruchu i oznakowanie robót zgodnie z tym projektem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 12.000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę stanowi wypełniony „Formularz oferty” oraz kosztorysy ofertowe, Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) oświadczenia wymagane postanowieniami SIWZ; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 4) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, 5) zobowiązania (oryginały) wymagane postanowieniami pkt 12.2 SIWZ – jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach