Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Borzytuchom

Gmina Borzytuchom ogłasza przetarg

 • Adres: 77-141 Borzytuchom, ul. Zwycięstwa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 211 316 , fax. 598 211 390
 • Data zamieszczenia: 2021-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Borzytuchom
  ul. Zwycięstwa 56
  77-141 Borzytuchom, woj. pomorskie
  tel. 598 211 316, fax. 598 211 390
  REGON: 77097948200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.borzytuchom.ibip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Borzytuchom
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Borzytu-chom. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wo-dociągowych na terenie gminy Borzytuchom w 3 miejscowościach na terenie gminy Borzy-tuchom. Zamówienie obejmuje 2 oddzielne zadania: Część I. „Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Borzytuchom” Zakres robót obejmuje m.in.: - budowę sieci wodociągowej rozdzielczej na ulicy Jana Kochanowskiego w Borzytuchomiu o długości 205,0 m; - budowę sieci wodociągowej rozdzielczej na ulicy Sportowej w Borzytuchomiu o długości 694,0 m; Część II. „Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Krosnowo i Struszewo” Zakres robót obejmuje m.in.: - budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w Krosnowie o długości 187,0 m oraz przewiertem sterowanym o długości 20,0 m; - budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w Struszewie o długości 145,0 m na działce nr 288/5 obr. geodezyjny Strusze-wo; - budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w Struszewie o długości 132,0 m na dział-kach nr 196/1, 196/6 obr. geodezyjny Struszewo. Do obowiązków Wykonawcy należy rów-nież wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 3. Szczegółowy opis przedmio-tu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ (Dokumentacja projektowa). Jeśli w doku-mentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w doku-mentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parame-trami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimal-nych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrze-bowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest ob-owiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wy-magania określone przez zamawiającego. 4. Przedmiar dołączony jest wyłącznie pomocni-czo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiąza-nia bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze. 5. Wykonaw-ca zapewnia obsługę geodezyjną. 6. Miejsce wywozu gruzu i urobku wraz z utylizacją pozo-staje w gestii Wykonawcy i stanowi jego koszt, niezależnie od zasugerowanej w przedmia-rze robót odległości takiego wywozu. 7. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wy-konawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pra-cy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: 1) wykonujących prace fizyczne związane z robotami budowlanymi, 2) operatorów sprzętu. 8. W celu udokumentowania spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego pod-wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskaza-ne w pkt 7 czynności, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy oświadczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwyko-nawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 7. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że określone w pkt 7 czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wska-zaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, podwyko-nawcy lub dalszego podwykonawcy. 9. W przypadku zmiany osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia nowego oświadczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 7. Oświad-czenie to powinno zawierać elementy wskazane w pkt 8. 10. W trakcie realizacji zamówie-nia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wyko-nawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 7. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) wezwania Wykonawcy do przedłożenia w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie poświadczonej za zgodność z ory-ginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników); imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; b) wezwania Wykonawcy do przedłożenia w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie zaświadczenia właściwego oddzia-łu ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego pod-wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na pod-stawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy osób wykonujących czynności w zakre-sie realizacji zamówienia; Zaświadczenie powinno zostać zanonimizowane w sposób za-pewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników); imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; c) wezwania Wykonawcy do przedłożenia w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem odpo-wiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopii dowodu po-twierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami re-gulującymi ochronę danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimi-zacji; d) żądania od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7 czynności; e) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia, zaś w trakcie kontroli Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy lub kierownika budowy przedłożenia w dniu przeprowadzania kon-troli listy obecności osób zastanych w trakcie kontroli na miejscu wykonywania świadczenia i wykonujących czynności, o których o których mowa w pkt 7. 11. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wyso-kości określonej w pkt 12. Niezłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, o któ-rych mowa w pkt 8-10, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w terminie określonym w pkt 8 lub pkt 9 lub wyznaczanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 10, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu za-trudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 12. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w pkt 11: 1) w wysokości 200,00 złotych, za każdy dzień opóźnienia co do wykonania obowiązku przedłożenia przez Wykonawcę w przewidzianym terminie: a) oświadczenia, o którym mowa w pkt 8; b) nowego oświadczenia, o którym mowa w pkt 9; c) dokumentu, o którym mowa w pkt 10 lit. a)-e); 2) w wysokości 500,00 złotych, za każdy stwierdzony w trakcie kontroli na podstawie listy obecności, o której mowa w pkt 10 lit. e, przypadek oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w pkt 7 osób niewymienionych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8 lub nowym oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9. 13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wyko-nawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o prze-prowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Szczegółowy zakres określa w za-kresie: 1) Załącznik nr 7 do SIWZ: Przedmiary robót Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Dokumentacje projektowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach