Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ponikwy

Gmina Zakrzew ogłasza przetarg

 • Adres: 23-155 Zakrzew, Zakrzew
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6809700, 6809712 , fax. 84 6809226
 • Data zamieszczenia: 2020-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zakrzew
  Zakrzew 26
  23-155 Zakrzew, woj. lubelskie
  tel. 84 6809700, 6809712, fax. 84 6809226
  REGON: 95037168900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakrzew.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ponikwy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ponikwy.” Zakres niniejszego zadania obejmuje : - sieć wodociągowa - PE 160mm, L=1930,7mm, PE RC 160 mm, L=29.5m; PE 63mm, L=2313,1m wraz z układami zasuw oraz hydrantami nadziemnymi-14 szt. - przyłącza wodociągowe PE 50mm, L=1491,3, PE 40mm, L=394m. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja budowlana stanowiąca załączniki do SIWZ. Uwaga: Projekt budowlany stanowiący załącznik do SIWZ obejmuje budowę przyłączy wodociągowych w liczbie 60 szt., ale ostateczna liczba zrealizowanych przyłączy uzależniona będzie od aktualnych potrzeb mieszkańców wyrażających wolę wykonania przez Zamawiającego budowy przyłącza. Informacje dodatkowe dla przedmiotu zamówienia: 1. W celu prawidłowej wyceny zadania zaleca się, by Wykonawca zapoznał się z terenem, na którym realizowane będą roboty 2. Kamień, ziemię z urobku pozostałą po robotach ziemnych itp. oraz materiały z rozbiórki, które nie nadają się do powtórnego wbudowania, Wykonawca wywiezie i zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami w tym hierarchią postępowania z odpadami. 3. Wykonawca zorganizuje plac budowy w sposób zapewniający dojazd właścicieli posesji przez cały czas trwania prac za wyjątkiem sytuacji, w których utrzymanie ruchu będzie niemożliwe ze względów technologicznych. O konieczności zamknięcia odcinków/miejsc Wykonawca poinformuje Zamawiającego co najmniej 3 dni wcześniej. 4. Roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 5. Wszelkie zmiany związane z technologią lub materiałami dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Wykonawcę muszą być zgłoszone pisemnie do Zamawiającego. Warunkiem wykonania prac zamiennych jest pisemne zatwierdzenie każdorazowo zakresu tych prac przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 6. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z istniejąca infrastrukturą, powodujące konieczność zmian projektowych, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny na stosowne przeprojektowanie parametrów i standardów przyjętych umową. 7. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt poinformuje zarządców sieci o terminie rozpoczęcia prac 8. Atesty, certyfikaty, aprobaty i inne wymagane dokumenty należy przedłożyć do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed wbudowaniem materiałów, urządzeń, których dotyczą. 9. Wykonawca udziela minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy . 10. Wykonawca przedłoży niezbędne badania laboratoryjne w zakresie realizacji zadania zgodnie z zapisami ujętymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 11. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni obsługę geodezyjną zadania; we własnym zakresie i na własny koszt wykona i przedłoży inwentaryzację geodezyjną. 12. Wgląd do dokumentacji technicznej w wersji papierowej znajduje się w siedzibie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu minimalnych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu zgodnie z art. 23 Pzp. 4) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach