Przetargi.pl
„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jamno”

Gmina Raków ogłasza przetarg

 • Adres: 26-035 Raków, Ogrodowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3535018 , fax. 41 3535018
 • Data zamieszczenia: 2021-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Raków
  Ogrodowa 1
  26-035 Raków, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3535018, fax. 41 3535018
  REGON: 29101064200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jamno”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła J1 do węzła J36 w miejscowości Jamno, gmina Raków, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie. Główny zakres prac obejmuje wykonanie : - sieć wodociągowa z rur PE PN10 fi 160 SDR 17 - sieć wodociągowa z rur PE 100 RC PN10 fi 160 SDR 11 o łącznej długości 1 026,50 m - wykonanie 2 szt. przyłączy wodociągowych z rur PE fi 40 mm o łącznej długości 5,20 m Początek wodociągu stanowi istniejący wodociąg z rur PE fi 160 mm w miejscowości Jamno na działce o nr ewid. 33. Włączenie wodociągu do końcówki wodociągu fi 160 obok hydrantu do węzła J 36 i zakończony hydrantem. Dla możliwości pomiaru poboru wody przy włączeniu wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Jamno zaprojektowano studnię wodomierzową fi 1500 mm. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 3.2. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: a) dokumentacji projektowej (dalej zwaną również dokumentacją), która stanowi załącznik do SIWZ zawierającej: - projekt budowlany, wykonawczy; ogólna charakterystyka obiektu (uwaga projekt obejmuje większy zakres prac, przedmiotem zamówienia jest wykonanie odcinka sieci wodociągowej od węzła J1 do węzła J36 w miejscowości Jamno) -specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; b) Przedmiar robót (dokumenty pomocnicze) - załącznik do SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach