Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej Winiary - Nadzów oraz modernizacja budynku wraz z terenem pompowni i przepompowni wody na terenie Gminy Pałecznica realizowana pn. Ochrona wód gruntowych gminy Pałecznica poprzez wdrożenie systemu przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę obiektów pompowni i przepompowni wodnych i zakup nowych urządzeń dla sieci wodociągowej w celu poprawy życia mieszkańców w ramach PROW Działanie 3.21 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na lata 2007-2013 działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Gmina Pałecznica ogłasza przetarg

 • Adres: 32-109 Pałecznica, ul. św. Jakuba 11
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 3848037 , fax. 0-41 3848107
 • Data zamieszczenia: 2015-02-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pałecznica
  ul. św. Jakuba 11 11
  32-109 Pałecznica, woj. małopolskie
  tel. 0-41 3848037, fax. 0-41 3848107
  REGON: 29000722400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.palecznica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej Winiary - Nadzów oraz modernizacja budynku wraz z terenem pompowni i przepompowni wody na terenie Gminy Pałecznica realizowana pn. Ochrona wód gruntowych gminy Pałecznica poprzez wdrożenie systemu przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę obiektów pompowni i przepompowni wodnych i zakup nowych urządzeń dla sieci wodociągowej w celu poprawy życia mieszkańców w ramach PROW Działanie 3.21 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na lata 2007-2013 działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa sieci wodociągowej Winiary - Nadzów oraz modernizacja budynku wraz z terenem pompowni i przepompowni wody na terenie Gminy Pałecznica realizowana w ramach operacji pn. Ochrona wód gruntowych gminy Pałecznica poprzez wdrożenie systemu przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę obiektów pompowni i przepompowni wodnych i zakup nowych urządzeń dla sieci wodociągowej w celu poprawy życia mieszkańców w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 3.21 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na lata 2007-2013 oraz działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013, pn. Zakup ciągnika z beczkowozem do wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja tranzytu wodociągowego w gminie Pałecznica
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453420006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) Wykonawca powinien wnieść przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malopolska.pl/ugpalecznica
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach