Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach na działkach nr 313, 377, 386, 384 obręb Stare Bogaczowice

Gmina Stare Bogaczowice ogłasza przetarg

 • Adres: 58-312 Stare Bogaczowice, Główna 132
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 845 22 20
 • Data zamieszczenia: 2022-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stare Bogaczowice
  Główna 132
  58-312 Stare Bogaczowice, woj. dolnośląskie
  tel. 74 845 22 20
  REGON: 890718283
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starebogaczowice.ug.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach na działkach nr 313, 377, 386, 384 obręb Stare Bogaczowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. „Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach na działkach nr 313, 377, 386, 384 obręb Stare Bogaczowice”W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi budowa sieci wodociągowej z odtworzeniem nawierzchni drogi w Starych Bogaczowicach na działkach nr 313, 311, 386, 383, 384 obręb 0007 Stare Bogaczowice. Projektowana sieć wodociągowa służyć będzie do celów p.poż oraz zasilania w wodę istniejące oraz planowane budynki mieszkalne jednorodzinne. Długość projektowanej sieci wynosi:· Ø160x14,6mm PE100 SDR11 PN16 wynosi: L = 828,02m.· Ø90x8,2mm PE100 SDR11 PN16 wynosi: L = 12,91 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy, tj.:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:32 2030 0045 1110 0000 0087 7670 w Banku BGŻ O/WAŁBRZYCH: „Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach na działkach nr 313, 377, 386, 384 obręb Stare Bogaczowice”5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego - art. 97 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych.7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.9. W przypadku wadium wniesionym w gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299). Oryginał takiego wadium należy dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w § VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z minimalną sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.W przypadku wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunku, wykonawca musi wykazać, że co najmniej jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnia ten warunek.Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2A do SWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie przedłożonych dokumentów tj. aktualnej, opłaconej polisy OC lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z minimalną sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości co najmniej 2.000.000,00 złWykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.4) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:4.1) doświadczenie zawodowe:a) dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto.b) w przypadku wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia zawodowego, wykonawca musi wykazać, że co najmniej jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zrealizował wymagane roboty budowlane, zgodnie z zasadami określonymi w lit. a);c) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia zawodowego, wykonawca musi wykazać, że podmiot ten zrealizował wymagane roboty budowlane, zgodnie z zasadami określonymi w lit. a);d) ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2A do SWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik Nr 3 do SWZ złożonego na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, tj. wykazu wykonanych robót. Do przedmiotowego wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.4.2) kadra techniczna: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, tj.:a) jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane, w nieograniczonym zakresie, w zakresie kierowania robotami branży wodno-kanalizacyjnej oraz posiadającej uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w nieograniczonym zakresie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy, oraz która posiada min. trzyletnie doświadczenie w tym zakresie; ze stażem pracy zawodowej nie krótszym niż 5 lat. Osoba ta musi należeć do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.b) jedną osobą, posiadającą min. dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, oraz posiadającej uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w nieograniczonym zakresie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej. Osoba ta musi należeć do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2A do SWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, złożonego na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający informuje, że wymaga, aby osoby wskazane w załączniku nr 4 do SWZ brały bezpośredni udział w wykonywaniu zamówienia.4.3) potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach