Przetargi.pl
„Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka – Zadanie 11.”

Gmina Kazimierza Wielka ogłasza przetarg

 • Adres: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 521 937 , fax. 413 521 956
 • Data zamieszczenia: 2021-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kazimierza Wielka
  ul. T. Kościuszki 12
  28-500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 521 937, fax. 413 521 956
  REGON: 29100978000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kazimierzawielka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka – Zadanie 11.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka – Zadanie 11.” Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno - budowlanymi oraz normami. Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. Zamawiający dopuszcza zamiast rur dwuściennych PE z wkładką miedzianą, zastosowanie rur zamiennych (równoważnych) pod warunkiem ich montażu zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem detekcji. Organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac, zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót, Urząd Geodezji i Kartografii, po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych, uporządkowanie terenu oraz przekazanie go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego, zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy (tj. pozwolenie na zajęcie pasa drogowego wraz z opłatami, zorganizowanie objazdów oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień z tym związanych), opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oznakowanie terenu budowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: a) dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 10 SIWZ zawierającej: projekt budowlany; specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; b) Przedmiary robót - załącznik nr 9 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach