Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dębienica, Zalas, Łączka, gmina Długosiodło

Gmina Długosiodło ogłasza przetarg

 • Adres: 07-210 Długosiodło, ul. Kościuszki 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7412512 w.47, 7412526 , fax. 02907412512
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Długosiodło
  ul. Kościuszki 2 2
  07-210 Długosiodło, woj. mazowieckie
  tel. 029 7412512 w.47, 7412526, fax. 02907412512
  REGON: 55066811400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dlugosiodlo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dębienica, Zalas, Łączka, gmina Długosiodło
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło. Zestawienie długości sieci wodociągowych: 1) sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm z wydłużonym kielichem - 8 098 mb; 2) sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 90 mm z wydłużonym kielichem - 378 mb; 3) sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PE łączone na wcisk o śr. zewn. 63 mm - 1 851 mb; 4) przyłącza wodociągowe z rur PE o śr. zewn. 40 mm - 4 655 mb; Łączna długość sieci wodociągowej - 10 327 mb. Łączna długość przyłączy - 4 655 mb. Liczba przyłączy - 134 szt. Szczegółowy zakres robót budowlanych, które należy wykonać w ramach niniejszego zamówienia znajduje się w przedmiarach robót (zał. nr 8 do SIWZ), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (zał. nr 9 do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (zał. nr 10 do SIWZ). Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu nierównoważności zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane jedynie przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie o. Długosiodło nr konta: 24 8931 0003 0600 0824 2022 0013 z dopiskiem wadium i tytułem postępowania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zadania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dlugosiodlo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach