Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały

Gmina Jedwabno ogłasza przetarg

 • Adres: 12122 Jedwabno, ul. Warmińska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (89) 621-30-80 , fax. (89) 621-30-94
 • Data zamieszczenia: 2019-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jedwabno
  ul. Warmińska 2
  12122 Jedwabno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (89) 621-30-80, fax. (89) 621-30-94
  REGON: 53562300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedwabno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały o łącznej długości 6.742 m. 2) Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.05.02.00-28-009/18-00 dotycząca przedsięwzięcia pn. „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały” w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. 3) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną. 4) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 PZP). Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia na podstawie projektowej nie znalazł żadnych znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak wykonawca stwierdzi/ zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że znajdują się takie przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę, aby zgodnie z art. 38 ust. 1 PZP zwracając się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ wskazał takie produkty. Wówczas jako wyjaśnienie/ zmiana treści SIWZ, zamawiający wspólnie z autorem dokumentacji projektowej sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy ocenie. 5) Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP. 6) Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno użytkowych nie gorszych niż wymagane przez zamawiającego. 7) Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie. 8) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. 9) Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienie okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów. 10) Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania dostaw materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zapewnić nieprzerwane prowadzenie robót budowlanych, w tym terminową realizację zadania. W związku z powyższym wszelkie zakłócenia w prowadzeniu robót budowlanych, w tym brak możliwości realizacji zadania w umownym terminie, wynikające z zakłóceń w dostawie materiałów, urządzeń i sprzętu, nie będą stanowiły podstawy do zmiany (przedłużenia) terminu realizacji umowy. 11) Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. 12) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 , z późn. zm.): a) osób wykonujących pracę fizyczną, b) operatorów sprzętu i maszyn, - z wyjątkiem przypadków, gdy nie zachodzą przesłanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy i wykonanie prac nie będzie oparte na stosunku świadczenia pracy a świadczone na podstawie twz. „samozatrudnienia” z uwzględnieniem dysponowania bezpośredniego, wówczas Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego, wraz ze wskazaniem podwykonawstwa. Weryfikacja zatrudnienia prowadzona będzie w oparciu o zapisy umowy określone w załączniku nr 5 do SIWZ. 13) W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane tj. tych, które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach. 14) Zamawiający wymaga, by rękojmia na wykonane roboty wynosiła minimum 3 lata, licząc od dnia odbioru końcowego. 15) Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). 16) Wspólny Słownik Zamówień: a) CPV – 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków; b) CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 10.000,00 złotych, (słownie: dziesięć tysięcy złotych); do upływu terminu składania ofert. 2) Wadium może być wniesione w następującej formie: a) Pieniądzu – przelewem na konto zamawiającego Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział Jedwabno Nr konta bankowego: 73 8838 1015 2004 0105 8519 0006 z dopiskiem: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały Za uznanie, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy zamawiającego. Wniesienie wadium następuje w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręcznie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – oryginał złożony w ofercie w sposób umożliwiający odłączenie dokumentu od oferty nie naruszając jej. c) gwarancji bankowej - oryginał złożony w ofercie w sposób umożliwiający odłączenie dokumentu od oferty nie naruszając jej; d) gwarancji ubezpieczeniowej - oryginał złożony w ofercie w sposób umożliwiający odłączenie dokumentu od oferty nie naruszając jej; e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.(tj. Dz. U. 2016 poz. 359 ze zm.) - oryginał złożony w ofercie w sposób umożliwiający odłączenie dokumentu od oferty nie naruszając jej. 3) Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt 2 lit „b” – „e”) – oryginał lub/i kopię dołącza do oferty, lecz nie może być z nią trwale związane jako jedna ze stron oferty. 4) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełnić co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): a) Ustalić beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Jedwabno reprezentowaną przez Pana Sławomira Ambroziaka – Wójta Gminy; b) Określić kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w siwz); c) Określić termin ważności (wynikający z siwz); d) Określać przedmiot gwarancji (wynikający z siwz); e) Określać dokładnie wykonawcę; f) Musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 PZP, tj. być gwarancja nie odwoływalną, bezwarunkową, płatna na każde żądanie do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach: • gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (art. 46 ust 5 PZP). • być gwarancją nieodwołalną, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 7) Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania 8) Zwrot wadium: a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę 9) Utrata wadium: a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 9 pkt 3 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 12) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 13) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 9 pkt. 1-2 i 4 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP (załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach