Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bystrzejowice Pierwsze, Gmina Piaski.

Urząd Miejski w Piaskach ogłasza przetarg

 • Adres: 21-050 Piaski, ul. Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 821 020 , fax. 815 821 020
 • Data zamieszczenia: 2021-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Piaskach
  ul. Lubelska 77
  21-050 Piaski, woj. lubelskie
  tel. 815 821 020, fax. 815 821 020
  REGON: 54910500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaski.pl, BIP: http://umpiaski.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bystrzejowice Pierwsze, Gmina Piaski.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bystrzejowice Pierwsze, Gmina Piaski. Projektowany wodociąg będzie wpięty w istniejącą sieć DN150 będącą własnością Gminy Głusk, w celu rozliczenia pobranej wody przez Gminę Piaski projektuje się zestaw wodomierzowy w studni DN2000 nadz. nr.598 jedn. ewid. 060905_2 Głusk, Obr. 0014 Kol. Wilczopole – wg. odrębnego opracowania. Odcinek T1 - A – nie objęty niniejszym opracowaniem, wg. kompetencji Starostwa Powiatowego w Lublinie. Obecnie na terenie nie ma sieci wodociągowej, a mieszkańcy korzystają z ujęć własnych. Obszar oddziaływania projektowanej sieci wodociągowej z przyłączami w oparciu o Warunki Techniczne i Prawo Budowlane nie wykracza poza działki przez które przebiegają - tj działki nr.ewid.48/1,45/1,40,454/1,34/1,34/2,35,33/1,31,30/4,30/3,28,29,27,22/4,22/3,22/2,22/1,20/2,20/1,18,17,15,14,430/1, 430/2,430/3,12/2,12/1,11/1,8,7/1, 7,6,4,3,2,1, obr. 061703_5.0004 - Bystrzejowice I. Dz. Nr. 427, 392, 1, obr. 061703_5.0007 - Bystrzejowice B. Zakres całego zamierzenia budowlanego obejmuje:  Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem - łączna długości sieci 1230,6 m  Budowa studni wodomierzowych do rozliczenia między gminami DN2000 – 1 szt.  Budowa hydrantów nadziemnych p.poż. DN 80 – 10 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach