Przetargi.pl
„Budowa sieci wodociągowej Pużyce – Brzeźno Lęborskie”

Gmina Łęczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 84-218 Łęczyce, ul. Długa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 789 214 , fax. 586 789 125
 • Data zamieszczenia: 2021-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łęczyce
  ul. Długa 49
  84-218 Łęczyce, woj. pomorskie
  tel. 586 789 214, fax. 586 789 125
  REGON: 19167538500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa sieci wodociągowej Pużyce – Brzeźno Lęborskie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Zamówienie obejmuje budowę sieci wodociągowej na terenie działek nr 104/2, 105, 117 obręb Pużyce oraz działek nr 121, 172, 158/2, 155, 89, 80, 37, 22/1, 236/3, 28/19, 86, 31/4, 143, 34, 137, 31/3, 190, 31/5, 42/21, 42/34, 42/50, 42/67, 29/8, 98/1, 29/11, 236/13, 236/14 obręb Brzeźno Lęborskie w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Łęczyce pn.: „Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęborskie i Pużyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole”. Zadanie określa dokumentacja projektowa: „Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 104/2, 105, 117 obręb Pużyce oraz działek nr 121, 172, 158/2, 155, 89, 80, 37, 22/1, 236/3, 28/19, 86, 31/4, 143, 34, 137, 31/3, 190, 31/5, 42/21, 42/34, 42/50, 42/67, 29/8, 98/1, 29/11, 236/13, 236/14 obręb Brzeźno Lęborskie, przyjęta skutecznym zgłoszeniem Starosty Wejherowskiego nr AB.6743.19.5.2020.19 z dnia 20 listopada 2020 r. [załącznik nr 5 do SIWZ] Opracowania zawiera budowę następujących elementów: a) Sieć wodociągowa: -) DN 110 mm PE 100 SDR 17 PN oraz z rur DN 110 PE 100 RC o łącznej długości 6 384,23 m -) wykonanie 28 szt. hydrantów naziemnych o średnicy DN 80 wraz z uzbrojeniem (zasuwy) b) Do obowiązków wykonawcy należy również: • zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i wykonanie dokumentacji powykonawczej; • organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg (w tym, w razie konieczności wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień); • przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót i infrastruktury drogowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach