Przetargi.pl
„Budowa sieci wodociągowej od studni B1 i B2 do stacji uzdatniania wody w Cieszkowie”

GMINA CIESZKÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 56-330 Cieszków, GRUNWALDZKA 41
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA CIESZKÓW
  GRUNWALDZKA 41
  56-330 Cieszków, woj. dolnośląskie
  REGON: 931934680
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa sieci wodociągowej od studni B1 i B2 do stacji uzdatniania wody w Cieszkowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej z istniejących studni głębinowych do stacji uzdatniania wody w Cieszkowie na terenie działek nr ewid. 691, 525/14, 527/1, 525/24 w celu zapewnienia zapotrzebowania w wodę do celów bytowo-gospodarczych zabudowy mieszkaniowej miejscowości Cieszków i Biadaszka. Projektowana sieć ma długość 495 m. Materiał PE HD SDR 17 110/10 PN16.Zadanie realizowane w ramach projektu „Budowa przyłącza wodociągowego oraz wykonanie nowego ujęcia wody w gminie Cieszków”, który dofinansowany jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Zakres zamówienia obejmuje:- ułożenie rurociągu z przewodami sterowania praca pomp i kontrolno-pomiarowymi ujęci wody- wykonanie obudowy studni typu – Large SN-15-A50- wykonanie ogrodzenia studni- ułożenie kablowej linii zasilającejSzczegółowy zakres robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach