Przetargi.pl
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY KWIATKOWSKIEGO W POZNANIU

Stowarzyszenie pn. "WOD-KAN KWIATKOWSKIEGO" ogłasza przetarg

 • Adres: 61-454 Poznań, Jaworowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 725294504, 725294504
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie pn. "WOD-KAN KWIATKOWSKIEGO"
  Jaworowa 80/7
  61-454 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 725294504, 725294504
  REGON: ---
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: stowarzyszenie zwykłe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY KWIATKOWSKIEGO W POZNANIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej o długości 40 mb z rur PEHD o średnicy 63 mm i sieci kanalizacji sanitarnej o długości 35 mb z rur PCV o średnicy 200 mm wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków udziału w postępowaniu zawarte zostało w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów zawarty został w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach