Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jutrzenka w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Gmina Borzytuchom ogłasza przetarg

 • Adres: 77-141 Borzytuchom, ul. Zwycięstwa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 211 316 , fax. 598 211 390
 • Data zamieszczenia: 2021-02-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Borzytuchom
  ul. Zwycięstwa 56
  77-141 Borzytuchom, woj. pomorskie
  tel. 598 211 316, fax. 598 211 390
  REGON: 77097948200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.borzytuchom.ibip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jutrzenka w formule „zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jutrzenka w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jutrzenka w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w tym m.in.: - zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej o śr. Ø90mm i długości ok. 500,0 mb. - zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej o śr. Ø200mm i długości ok. 1250,0 mb. Do obowiązków Wykonawcy należy również wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. UWAGA! Przy wycenie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga by wartość dokumentacji projektowej nie była wyższa niż 5 % w stosunku do wartości całości zamówienia (dokumentacja projektowa + roboty budowlane). W przypadku przekroczenia ww. wskaźnika procentowego przez Wykonawcę, jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ treść oferty nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jutrzenka” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepsza-niem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ (Program Funkcjonalno-Użytkowy). Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 4. Przedmiar dołączony jest wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze. 5. Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną. 6. Miejsce wywozu gruzu i urobku wraz z utylizacją pozostaje w gestii Wykonawcy i stanowi jego koszt, niezależnie od zasugerowanej w przedmiarze robót odległości takiego wywozu. 7. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: 1) wykonujących prace fizyczne związane z robotami budowlanymi, 2) operatorów sprzętu. 8. W celu udokumentowania spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7 czynności, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 7. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że określone w pkt 7 czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 9. W przypadku zmiany osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia nowego oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 7. Oświadczenie to powinno zawierać elementy wskazane w pkt 8. 10. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 7. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) wezwania Wykonawcy do przedłożenia w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO"; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; b) wezwania Wykonawcy do przedłożenia w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia; c) wezwania Wykonawcy do przedłożenia w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych w szczególności RODO; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; d) żądania od Wykonawcy złożenia w wy-znaczonym terminie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7 czynności; e) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia, zaś w trak-cie kontroli Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy lub kierownika budo-wy przedłożenia w dniu przeprowadzania kontroli listy obecności osób zastanych w trakcie kontroli na miejscu wykonywania świadczenia i wykonujących czynności, o których o których mowa w pkt 7. 11. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w pkt 12. Niezłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt 8-10, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w terminie określonym w pkt 8 lub pkt 9 lub wyznaczanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 10, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 12. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w pkt 11: 1) w wysokości 200,00 złotych, za każdy dzień opóźnienia co do wykonania obowiązku przedłożenia przez Wykonawcę w przewidzianym terminie: a) oświadczenia, o którym mowa w pkt 8; b) nowego oświadczenia, o którym mowa w pkt 9; c) dokumentu, o którym mowa w pkt 10 lit. a)-e); 2) w wysokości 500,00 złotych, za każdy stwierdzony w trakcie kontroli na podstawie listy obecności, o której mowa w pkt 10 lit. e, przypadek oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w pkt 7 osób niewymienionych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8 lub nowym oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9. 13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwo-wą Inspekcję Pracy. Szczegółowy zakres określa w zakresie: 1) Załącznik nr 7 do SIWZ: Program Funkcjonalno-Użytkowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach