Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Dobromierzyce – etap III oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilków.

Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 22-550 Werbkowice, ul. Zamojska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 657 20 80 , fax. 84 657 20 91
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy
  ul. Zamojska 1
  22-550 Werbkowice, woj. lubelskie
  tel. 84 657 20 80, fax. 84 657 20 91
  REGON: 55150500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugwerbkowice.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Dobromierzyce – etap III oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilków.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Dobromierzyce– etap III oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilków w następującym zakresie: 1. Część 1 -Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dobromierzyce o łącznej długości 2 123,00 m o- następujących średnicach: a) w zakresie sieci: PE 100 RC SDR 17 PN 10 fi 110 mm o długości 1 460,00 m; PE 100 RC SDR 17 PN 10 fi 90 mm o długości 204,50 m; PE 100 RC SDR 11 PN 10 fi 50 mm o długości 348,00 m. b) w zakresie przyłączy wodociągowych: PE 100 RC SDR 17 PN 10 fi 50 mm o długości 44,00 m; PE 100 RC SDR 17 PN 10 fi 32 mm o długości 66,50 m. Wykaz nieruchomości dla których należy wykonać przyłącza wodociągowe o których mowa w pkt.5.1 b) zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy w dniu zawarcia umowy na realizację zamówienia publicznego dla części1. Ponadto do obowiązków Wykonawcy/dla Wykonawców zadania należy: -zapewnienie obsługi geodezyjnej; -przygotowania zaplecza robót; -wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, -uzyskanie zgód na prowadzenie robót w pasach dróg publicznych. -uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót bez sprzeciwu od organu nadzoru budowlanego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w projekcie budowlanym - TOM III– zał. nr 1 oraz w przedmiarze robót - TOM IV -zał nr.1 2 Część 2 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wilków o łącznej długości 4 054,13 m. a) w zakresie sieci: PE 100 RC SDR 17 PN 10 fi 110 mm o długości 3 394,82 m; PE 100 RC SDR 11 PN 10 fi 50 mm o długości 97,61 m. b) w zakresie przyłączy wodociągowych: PE 100 RC SDR 17 PN 10 fi 50 mm o długości 11,81 m; PE 100 RC SDR 17 PN 10 fi 32 mm o długości 549,89 m. Ponadto do obowiązków Wykonawcy dla Wykonawców przystępujących na część 2 zadania należy: -zapewnienie obsługi geodezyjnej; -przygotowania zaplecza robót; -wykonanie dokumentacji powykonawczej; -uzyskanie zgody na prowadzenie robót w pasie dróg; -uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót bez sprzeciwu od organu nadzoru budowlanego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w projekcie budowlanym- TOM III– zał. nr 1 oraz w przedmiarze robót- TOM IV -zał nr 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: a) Dla części 1 zadania w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) b) Dla części 2 zadania w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku następujących formach w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Nr konta: 20 9642 0009 2001 0000 0619 0005 dopiskiem „ Wadium - Przetarg nieograniczony na:”Budowa sieci wodociągowej część ….......”(wpisać odpowiednio 1 i 2 lub 1 lub 2). Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed opływem terminu składania ofert. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).16.3 Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał gwarancji lub poręczenia należy dołączyć do oferty. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczeń, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych, o których mowa w pkt 2, z treści poręczeń i gwarancji musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego - na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego - kwoty określonej w poręczeniu/gwarancji, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonej w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (wadium musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zawartym w art. 46 ust. 4a pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6 zd. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach