Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie ogłasza przetarg

 • Adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 752 627 , fax. 862 752 931
 • Data zamieszczenia: 2021-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
  ul. Mickiewicza
  18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie
  tel. 862 752 627, fax. 862 752 931
  REGON: 45001068800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: gminawysokiemazowieckie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci wodociągowej. Zamówienie obejmuje 2 części: - Zadanie nr 1 – budowa sieci w miejscowości Osipy-Wydziory Pierwsze o długości 428 m na działce o nr geodezyjnym 51/2. Prace obejmują budowę sieci wodociągowej z rur PE RC o średnicy Dz 110. Nowo wybudowane odcinki sieci wodociągowej PE RC należy połączyć z istniejącą siecią wodociągową. Prace należy wykonać zgodnie z zakresem prac określonym w przedmiarze robót, opisie technicznym i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr od 8 do 12 do SIWZ. - Zadanie nr 2 – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Osipy o długości 318 m na działce o nr geodezyjnym 32. Prace obejmują budowę sieci wodociągowej z rur PE RC o średnicy Dz 110. Nowo wybudowane odcinki sieci wodociągowej PE RC należy połączyć z istniejącą siecią wodociągową. Prace należy wykonać zgodnie z zakresem prac określonym w przedmiarze robót, opisie technicznym i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr od 13 do 17 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach