Przetargi.pl
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie

Gmina Dobiegniew ogłasza przetarg

 • Adres: 66520 Dobiegniew, ul. Dembowskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 611 001 , fax. 957 611 041
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobiegniew
  ul. Dembowskiego 2
  66520 Dobiegniew, woj. lubuskie
  tel. 957 611 001, fax. 957 611 041
  REGON: 52874100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobiegniew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane prowadzone będą na terenie działek nr 381/3, 441/26, 383/70, 383/44, 383/42, 383/61, obręb ewidencyjny 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie. Zakres zadania obejmuje budowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w szczególności: - sieci kanalizacji grawitacyjnej Dz 200 PP SN 8 o łącznej długości 273,36 m, - przyłącza kanalizacyjne z rur PCV Dz 160 o łącznej długości 105,55 mb, - sieć kanalizacyjna tłoczna PE 100 SDR17 PN10 Dz 90 PE o łącznej długości 285,73 m, - sieć wodociągowa PE 100 SDR17 PN10 Dz 90 PE o łącznej długości 379,92 m z hydrantami przeciwpożarowymi nadziemnymi 2 szt., - pompownia ścieków Pom szt. 1, - przyłącze do sieci energetycznej kablem YKYżo 4x35 mm² od istniejącej skrzynki ZK1x1P do skrzynki przy przepompowni o długości 126,67 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający informuje, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach