Przetargi.pl
Budowa sieci w miejscowości Osipy-Zakrzewizna oraz stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Gołasze-Puszcza

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie ogłasza przetarg

 • Adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 752 627 , fax. 862 752 931
 • Data zamieszczenia: 2020-12-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
  ul. Mickiewicza
  18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie
  tel. 862 752 627, fax. 862 752 931
  REGON: 45001068800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawysokiemazowieckie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci w miejscowości Osipy-Zakrzewizna oraz stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Gołasze-Puszcza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci w miejscowości Osipy-Zakrzewizna oraz stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Gołasze-Puszcza. Zamówienie obejmuje 2 części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach