Przetargi.pl
Budowa sieci światłowodowej na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego

Śląski Ogród Zoologiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 41501 Chorzów, ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 666 031 496,
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Ogród Zoologiczny
  ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7
  41501 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 666 031 496,
  REGON: 24095136000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.silesia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci światłowodowej na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Celem realizacji projektu jest budowa nowej sieci światłowodowej na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego oraz dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń aktywnych, systemu telewizji dozorowej CCTV i urządzeń typu Beacon. Całość prac musi być poprzedzona przygotowaniem przez Wykonawcę dokumentacji projektowej a po zakończeniu prac dokumentacji powykonawczej. Cały zakres prac wykonać w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia. UWAGA: Dowóz materiałów budowlanych na plac budowy oraz wywóz materiałów i gruzu może być realizowany w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. Warunki realizacji zamówienia. Zamawiający informuje, że prace wykonywane będą w obiektach czynnych, co może wiązać się z utrudnieniami w miejscu wykonywania robót. Wykonawca uwzględniać musi ewentualne, mogące mieć wpływ na termin realizacji zamówienia, przerwy w wykonywaniu prac oraz konieczność dodatkowego wygrodzenia terenu budowy od czynnych wybiegów. Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem na zasoby geodezyjne Urzędu Miasta Chorzów wszystkich elementów zrealizowanego zadania inwestycyjnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wymagane w wysokości 23.000,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Co najmniej jeden projektant posiadający wymagane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie posiadający minimum 3-letnie doświadczenie w projektowaniu sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, 2. Co najmniej jeden projektant posiadający wymagane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie posiadający minimum 3-letnie doświadczenie w projektowaniu sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załączony do oferty wypełniony Załącznik nr 1A do siwz (Kalkulacja Cenowa)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach