Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Kierszek

Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza przetarg

 • Adres: 05-520 Konstancin-Jeziorna, Piaseczyńska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 484 23 00 , , fax. +48 22 484 23 09
 • Data zamieszczenia: 2020-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
  Piaseczyńska 77
  05-520 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 484 23 00 , , fax. +48 22 484 23 09
  REGON: 13271045000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://konstancinjeziorna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Kierszek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest: 1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od przepompowni P1 do istniejącej studni rewizyjnej oznaczonej S 143 wraz z posadowieniem i montażem przepompowni ścieków P1, studni rozprężnej SR1 i studni rewizyjno-czyszczakowej k3, na działkach o numerach ewidencyjnych 13, 12/3 obr. 01-17 oraz w pasie drogowym ulicy Działkowej (dz. nr 36/3 obr. Kierszek) i ulicy Marii Konopnickiej (dz. nr 19/2 obr. 01-17); 2) warunki odtworzenie nawierzchni drogi : a) po wykonaniu wykopu przestrzeń nad instalacją zasypać piaskiem średnim do wysokości 18 cm poniżej rzędnej nawierzchni drogi, zagęszczając zasypany materiał mechanicznie, warstwami o grubości warstwy nie przekraczającej 30 cm; b) wykonać warstwę wierzchnią drogi z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 – grubość warstwy 18 cm; zagęszczając mechanicznie z wykorzystaniem walca lub zagęszczarki; c) zawory , zasuwy montować na rzędnych dotychczasowej drogi; d) zachować spadki podłużne i poprzeczne jak na dotychczasowej części drogi; e) zabrania się pozostawiania gliny w podłożu drogi; f) w przypadku wystąpienia nasadzeń (roślin i krzewów) należy je zabezpieczyć przed rozpoczęciem robót; g) miejsce prowadzenia robót należy przywrócić do stanu pierwotnego. Realizację robót budowlanych należy wykonać na podstawie dokumentacji technicznej, tj.: projektów budowlanych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) wykonanych przez: MARKO-BIS Wanda Markowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Świetlanej, pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kierszek w następujących ulicach: Etap I: ul. Głowackiego, w ul. Prawdziwka na odcinku od ul. Olechowskiej do drogi dojazdowej do ul. Działkowej, w ul. M. Konopnickiej, w ul. Działkowej, w ul. Olechowskiej, w drodze dojazdowej do ul. Olechowskiej, w ul. 4KL, w ul. Kabackiej, w drodze dojazdowej do ul. Działkowej, Etap II: w drodze dojazdowej do posesji Kierszek 11C, w drodze dojazdowej do posesji Kierszek 6A, w ul. Prawdziwka na odcinku od ul. Olechowskiej do wysokości działki nr ew. 49/1 wraz z odcinkami sieci od kanałów ulicznych do granic nieruchomości na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”. (załącznik nr 10 do SIWZ) oraz decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1124/2015 z dnia 14 września 2015 r. wydanej przez Starostę Piaseczyńskiego (załącznik nr 12 do SIWZ). II. Zakres prac obejmuje: 1. Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 2. Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgód zarządców dróg na zajęcie pasa drogowego oraz poniesienie kosztów z tym związanych. 3. Geodezyjne wytyczenie w terenie tras rurociągów, miejsc posadowienia obiektów i armatury, kolizji z uzbrojeniem podziemnym, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej – pełna obsługa geodezyjna Wykonawcy. UWAGA: Zamawiający oczekuje wykonania pełnej inwentaryzacji odejść sieci kanalizacyjnej w miejscach zakończenia przewodów, przy granicy nieruchomości (współrzędne i rzędne wysokościowe). 4. Wykonanie robót ziemnych wraz z niezbędną wymianą gruntu. Wykonanie odwodnienia wykopów. 5. Uzyskanie zgody dostawców mediów wraz z poniesieniem opłat za: pobór energii elektrycznej dla potrzeb prowadzonej budowy, wody do celów socjalnych i technologicznych, zrzut wód z odwadniania wykopów, wodę zużytą do płukania rurociągów, ścieki z zaplecza budowy itp. 6. Zapewnienie i zabezpieczenie dostępu do posesji w miejscach prowadzenia robót. 7. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego kolidującego z projektowanymi przewodami, a w miejscach występowania kolizji prowadzenie prac pod nadzorem eksploatatora kolidującej sieci oraz ponoszenie kosztów ewentualnego nadzoru. 8. Zabezpieczenie mienia Wykonawcy zgromadzonego w miejscu składowania i na terenie wykonywanych robót. 9. Wykonanie włączeń nowo wybudowanych sieci do istniejących sieci gminnych pod nadzorem eksploatatora tych sieci (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie). 10. Wykonanie prób i badań sieci kanalizacyjnej wynikających z odpowiednich przepisów, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 11. Po zakończeniu robót ziemnych uzyskanie normatywnego stopnia zagęszczenia gruntu potwierdzonego wynikami badań przeprowadzonymi przez uprawnioną osobę, zgodnie z obowiązującymi normami. 12. Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach ziemnych pod nadzorem zarządcy dróg wg technologii określonej w pkt I. 13. Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. 14. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), w tym: protokołów odbiorów technicznych, instrukcji obsługi, protokołów badań, aprobat technicznych, atestów, deklaracji zgodności itp. 15. Po zakończeniu wszystkich robót wykonanie inspekcji sieci kanalizacji sanitarnej przy pomocy kamery telewizyjnej z rejestracją obrazu (nośnik CD/DVD plus forma papierowa z wykresem spadków rurociągów). 16. Uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, odbiorów itp. związanych z realizacją budowy w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz pokrycie kosztów z tym związanych. 17. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu, decyzji właściwego organu nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie wybudowanych sieci. III. Wymagania/zalecenia Zamawiającego: 1. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali we własnym zakresie szczegółowej wizji lokalnej w terenie. 2. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia. 3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy na okres minimum 60 miesięcy, licząc od daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy i jego odbioru bez zastrzeżeń. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 5. Materiały z rozbiórki jak również gruz, odpady, nadmiar ziemi itp. należy usunąć z terenu inwestycji i zapewnić ich utylizację. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej, o której mowa w ust. I pkt 2). Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, w zakresie zastosowanych materiałów Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub o wyższym standardzie w stosunku do opisywanych w dokumentacji projektowej i STWiORB za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej i STWiORB pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazania te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiORB. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały, Wykonawca zobowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do przewidywanego zastosowania. Wykonawca, który do kalkulacji oferty zastosował materiały - rozwiązania równoważne do określonych w dokumentacji, zobowiązany jest do ujawnienia tego faktu poprzez wskazanie materiału równoważnego, jego cech i producenta, w ofercie. Zamawiający oceni równoważność zastosowanych materiałów na podstawie dokumentów (dokumentacja techniczno-ruchowa, karta materiałowa, itp.) wystawionych /publikowanych przez producenta danego materiału. 7. W przypadku rozbieżności w ilościach materiałów (o określonym standardzie) pomiędzy dokumentacją techniczną, a przedmiarami, nadrzędnym dokumentem jest dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. I pkt 2. W przypadku niezgodności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji technicznej, Zamawiający wnosi o wskazywanie tych rozbieżności na etapie postępowania przetargowego, aby mógł dokonać właściwej ich interpretacji w formie odpowiedzi na pytanie. Po zawarciu umowy, w czasie jej realizacji, w przypadku pojawienia się rozbieżności, Zamawiający będzie interpretował je na bieżąco, bez możliwości podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego. Uwaga: Załączone Przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ, należy traktować tylko jako materiał pomocniczy. Przedmiary robót nie stanowią podstawy do wyceny oferty. 8. Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą i przekaże ją Zamawiającemu w następującej formie i liczbie: 1) w formie papierowej, wpiętą do segregatorów formatu A4 z załączonym kompletnym spisem treści (nazwa dokumentu, przez kogo wydany, data wydania) oraz z czytelnie opisanymi grzbietami (nazwa inwestycji, branża, nr tomu - np. 1 tom z 2 tomów, rok) – 1 egzemplarz, 2) w formie elektronicznej, uporządkowanej według spisu treści (odpowiadającej formie papierowej) w formacie PDF – 2 kopie na płytach CD. 9. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby wykonujące bezpośrednio roboty budowlane przy realizacji przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywane przez nie czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). Ustalenie warunków zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga, aby każda osoba zatrudniona na powyższych warunkach brała czynny udział przy realizacji przedmiotu zamówienia; 2) każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu: a) aktualne oświadczenie, że osoby, o których mowa w pkt 1, są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy lub osobę/y przez Wykonawcę umocowaną/e. Na zasadach określonych w niniejszej literze, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenia dotyczące podwykonawców. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub zaświadczenia, o których mowa w ust. 9 pkt 2 lit. a) i b), w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej we wzorze Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ); 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu, Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 zł 1. Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w rozdziale XIV ust. 1 pkt 2-5 SIWZ może zostać wystawiony na jednego z Wykonawców. 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 (liczy się data uznania podanego rachunku). 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, na poleceniu (w tytule) przelewu należy wpisać Wadium – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.21.2020. Zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia przelewu. 7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie innej niż w pieniądzu, oryginał należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, parter - przed upływem terminu składania ofert, natomiast kopię należy zamieścić w ofercie. 8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, o której mowa w ust. 1 pkt 3-4 powyżej, zaleca się, aby dokument gwarancji zawierał między innymi następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) gwaranta (banku lub instytucji, ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresu; 2) przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, znak postępowania nadanego przez Zamawiającego; 3) kwotę gwarancji; 4) okres na jaki gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej terminowi związania ofertą); 5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. UWAGA: W związku z zaistniałą sytuacją związaną z pandemią koronawirusa, Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie wadium w formach niepieniężnych w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym certyfikowanym podpisem elektronicznym na adres zamowienia@konstancinjeziorna.pl przed terminem składania ofert. Zwrot wadium 1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Na mocy art. 46 ust. 4a ustawy Pzp zostanie zatrzymane wadium Wykonawcy, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. W ofercie należy podać numer rachunku bankowego (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu). W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna, w celu dokonania zwrotu wadium, Zamawiający zwolni gwaranta z obowiązku zapłaty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach