Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Świnna – Kontrakt 28-1a

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY D/S EKOLOGII W ŻYWCU ogłasza przetarg

 • Adres: 34-300 Żywiec, ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 22
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48338612898
 • Data zamieszczenia: 2023-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY D/S EKOLOGII W ŻYWCU
  ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 22
  34-300 Żywiec, woj. śląskie
  tel. +48338612898
  REGON: 070558756
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Świnna – Kontrakt 28-1a
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niezrealizowanych, pozostałych robót budowlanych w ramach kontraktu 28-1 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Świnna – Kontrakt 28-1”. Postępowanie to zostało ogłoszone w dniu 16 czerwca 2021 r. W związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od pierwotnej umowy na wykonania tego kontraktu, została dokonana inwentaryzacja terenu oraz przygotowany zakres rzeczowy pozostały do wykonania. 2. W ramach przedmiotowego zamówienia, Wykonawca musi przeanalizować OPZ dotyczący kontraktu 28-1 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Świnna – Kontrakt 28-1” i wykonać pozostały zakres rzeczowy, opisany przez Zamawiającego w OPZ.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt 4 SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach