Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Pstrągowej (część 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Owalnej (część 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią w ulicy Dzikiej (część 3) W ramach zadania budżetowego „Kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Józefowa, zaprojektowanej w ramach JRP-3: Kanalizacja sanitarna: Pstrągowa (Reymonta – Wiązowska), bez nazwy 9 / Klimatyczna (Wiązowska – dz. 88-39/1), Owalna (Kościuszki – Prusa), Dzika (Werbeny – Malinowskiego)

Miasto Józefów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-420 Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 790 000 , fax. 227 895 102
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Józefów
  ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
  05-420 Józefów, woj. mazowieckie
  tel. 227 790 000, fax. 227 895 102
  REGON: 13268729000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://jozefow.bip.eur.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Pstrągowej (część 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Owalnej (część 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią w ulicy Dzikiej (część 3) W ramach zadania budżetowego „Kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Józefowa, zaprojektowanej w ramach JRP-3: Kanalizacja sanitarna: Pstrągowa (Reymonta – Wiązowska), bez nazwy 9 / Klimatyczna (Wiązowska – dz. 88-39/1), Owalna (Kościuszki – Prusa), Dzika (Werbeny – Malinowskiego)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pstrągowej na odcinku od ul. Reymonta do ul. Wiązowskiej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Owalnej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Prusa/Ejsmonda Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią wg dokumentacji technicznej: projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Dzikiej wraz z projektem zamiennym (zmiana polegająca na pogłębieniu części sieci) oraz projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Werbeny
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 1) część 1: 6 500 zł 2) część 2: 10 500 zł 3) część 3: 22 500 zł 2. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wnosi wadium w wysokości sumy kwot dla poszczególnych części. Przy składaniu dokumentu wadialnego winny być w nim wyszczególnione kwoty wadium dla każdej z części lub dokument złożony oddzielnie dla każdej części. 3. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Karczewie nr rachunku 69 8023 0009 2001 0000 0127 0003, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu POŚ.271.2.2020.MF - część .....”. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. IX. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – musi zostać w oryginale i złożone przed terminem składania ofert u Skarbnika Miasta lub Kierownika Referatu Realizacji Budżetu albo dołączone do oferty w sposób umożliwiający jego wyjęcie i zwrot gwarantowi. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach