Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzebiatkowej.

Gmina Tuchomie ogłasza przetarg

 • Adres: 77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 215 040 , fax. 598 215 056
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuchomie
  ul. Jana III Sobieskiego 16
  77-133 Tuchomie, woj. pomorskie
  tel. 598 215 040, fax. 598 215 056
  REGON: 77097959400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzebiatkowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzebiatkowej, na co składa się wykonanie m.in. kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przykanalików sanitarnych oraz przepompowni ścieków. Zgodnie z dokumentacją projektową po ułożeniu kanalizacji w pasie drogowym zasypkę wykopów należy zagęścić do wskaźnika 1-0,97 zgodnie z normą określoną w dokumentacji projektowej, bowiem po wykonaniu przedmiotowej kanalizacji Gmina Tuchomie – wyłoniony wykonawca planuje wykonać jeszcze w tym roku bieżącym przebudowę drogi gminnej nr 182023G w miejscowości Trzebiatkowa (do budynku socjalnego) na nawierzchnię asfaltową. Szczegółowy zakres w/w robót jest opisany w projekcie budowlanym (załącznik do SIWZ nr 5), Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik do SIWZ nr 6), przedmiarze robót (załącznik do SIWZ nr 7) z tym, że zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w w/w dokumentacji projektowej. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w dokumentacji projektowej parametry techniczne. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wszystkie zastosowane elementy mają być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa. Dokumentacja projektowa zawiera wymagania wynikające z art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający ubiega się o przyznanie pomocy/współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wymagania dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę 1) Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia zostały określone we wzorze umowy - załączniku do niniejszej specyfikacji. 2) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na: a) Wykonywaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przykanalików sanitarnych oraz przepompowni ścieków. 3) Wykonawca oświadczy Zamawiającemu, że zatrudni pracowników na podstawie umowy o pracę / przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie umowy o pracę zatrudnionego pracownika, w zakresie czynności wskazanych przez Zamawiającego w pkt 2) W przypadku gdy dany zakres robót ma być wykonywany przez Podwykonawcę, oświadczenie / poświadczoną za zgodność z oryginałem kopia umowy, o którym/ch mowa powyżej, obowiązany jest złożyć Podwykonawca. Oświadczenie / poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy mają być zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanych pracowników i art. 143e ustawy Prawo zamówień publicznych. 4) Zamawiający ma prawo zlecić odpowiednim służbom kontrolę w zakresie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę do wykonania czynności wskazanych w pkt 2) 5) W przypadku stwierdzenia przez odpowiednie służby, że Wykonawca lub podwykonawca nie spełnienia wymogu w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę do wykonania czynności wskazanych w pkt. 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną (określoną we wzorze umowy – zał. do SIWZ nr 4), na podstawie negatywnej kontroli odpowiednich służb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w wysokości: 10.000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 2016 r. poz. 110, 650, 1000 359 i 1669 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Bytowie nr konta 68 9321 0001 0000 1821 2000 0050 z adnotacją: "wadium - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzebiatkowej”. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 2) Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie brak podstaw wykluczenia. 3) Potwierdzenie wniesienia wadium 4) Dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpisy do występowania w imieniu wykonawcy. Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionego/ych przedstawiciela/i a w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum / spółka cywilna) - każdego z wykonawców występujących wspólnie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii - jeżeli dotyczy. 2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp należy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z tym, że w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach