Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michalcza i Ułanowo, gmina Kłecko

Gmina Kłecko ogłasza przetarg

 • Adres: 62-270 Kłecko, Dworcowa 14
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614270125
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłecko
  Dworcowa 14
  62-270 Kłecko, woj. wielkopolskie
  tel. 614270125
  REGON: 631259465
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michalcza i Ułanowo, gmina Kłecko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym na terenie wsi Michalcza i Ułanowo, o długości ok. 6905,8 m. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej przewidziana jest w układzie grawitacyjno – tłocznym z czterema przepompowniami ścieków typu tłocznia oznaczonymi symbolami TS1-TS4, według dwóch kompletów dokumentacji technicznej. Sieć kanalizacyjna i jej trasa została zaprojektowana na przeważającym obszarze, w pasach drogowych dróg gminnych, drogi powiatowej nr 2190P, drogi wojewódzkiej nr 190 oraz na terenie gruntów rolnych stanowiących własność osób prywatnych. Odtworzenie nawierzchni dróg, po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej winno nastąpić na podstawie przedstawionych warunków przez zarządców dróg.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Michalcza i Ułanowo, przebiega na działkach o numerach ewidencyjnych: 93, 88/1, 88/2, 88/3, 45, 54, 24, 71/2, 72, 74/3, 75, 126, 127/10, 127/11, 128, 129, 131/4, 131/3, 141/6, 141/8, 141/10, 132, 135, 136 obręb 0013 Michalcza; 91, 87, 46, 47, 48 obręb 0019 Ułanowo. Projektowaną sieć kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać z rur PVC o średnicach DN200 o długości ok. 3427,8 mb oraz DN160 o długości ok. 303 mb. Odcinki sieci kanalizacji ciśnieniowej zaprojektowano z rur PE o średnicach PE DN 110 o długości ok. 3175 mb. Przewody układać ze spadkiem, wg części rysunkowej w dokumentacji technicznej. 3. Zakres techniczny planowanych robót instalacyjnych przedstawia się następująco:a) Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości – 6905,8 m.b) Tłocznie ścieków – 4szt. (TS1 – Ułanowo 15,0 [m3/h], TS2 – Michalcza 15,0 [m3/h], TS3 – Michalcza 15,0 [m3/h], TS4 – Michalcza 4,0 [m3/h])c) Przykanaliki kanalizacji sanitarnej – 50 szt.d) Studnie kanalizacyjne – 299 szt.Funkcja projektowanej sieci sprowadza się do odprowadzenia ścieków w istniejących lub wzdłuż istniejących układów komunikacyjnych. Projektowana kanalizacja sanitarna umożliwi przesył ścieków bytowo-gospodarczych i odprowadzenie ich do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej do studni o rzędnych 121,51/118,98 zlokalizowanej w działce gminnej, o numerze ewidencyjnym 87 obręb Ułanowo. Forma architektoniczna i funkcje projektowanych sieci spełnia wymagania z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j.). Rozwiązania budowlane i techniczne spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 t.j.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach