Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mętów i Głuszczyzna gmina Głusk – zadanie III w ramach projektu „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk etap II”

Gmina Głusk Dominów ogłasza przetarg

 • Adres: 20-388 Lublin, ul. Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817 518 760 , fax. 817 518 650
 • Data zamieszczenia: 2019-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głusk Dominów
  ul. Rynek 1
  20-388 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 518 760, fax. 817 518 650
  REGON: 43101998000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugglusk.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mętów i Głuszczyzna gmina Głusk – zadanie III w ramach projektu „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk etap II”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mętów i Głuszczyzna gmina Głusk – zadanie III” swoim zakresem obejmuje dwa zadania: Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mętów i Głuszczyzna gmina Głusk – zadanie III – budowa sieci Przedmiotowy zakres jest kontynuacją rozpoczętej budowy sieci kanalizacyjnej systemu mieszanego grawitacyjnego i ciśnieniowego w miejscowości Mętów i Głuszczyzna. Odcinki objęte zamówieniem zostaną włączone do istniejącej i budowanej sieci kanalizacyjnej. Roboty już wykonane polegały na budowie kanałów głównych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 835 i odcinków bocznych do pierwszej studni lub zasuwy poza pasem drogowym (odcinki wykonane pokazano na dołączonych inwentaryzacjach powykonawczych). Przedmiot zamówienia obejmuje dalszą budowę sieci ujętych w dokumentacji projektowej tj.: sieci grawitacyjnych PVC DN 200, sieci tłocznych PE DN 90 i PE DN 125, odcinków przyłączeniowych grawitacyjnych PVC DN 160, odcinków ciśnieniowych PE DN 50 i PE DN 60, budowę i uruchomienie tłoczni ścieków P5 wraz z przyłączami wodnym i elektrycznym oraz roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg prywatnych i publicznych. Szczegółowy zakres robót i sposób ich prowadzenia przedstawiono w dokumentacji projektowej, projektach technicznych i specyfikacji technicznej. Sieć składa się z kanałów głównych (pierwszorzędowych) rozbudowanych o odnogi (kanały drugorzędowe) i odcinki przyłączeniowe (sieć grawitacyjna PVC DN200 o długości ok. 4435m, PE DN180 o długości ok. 70m, sieć tłoczna PE DN90 o długości ok. 280m, PE DN125 o długości ok. 280m, sieć ciśnieniowa PE DN50 o długości ok. 1060mm, PE DN63 o długości ok. 626m, odcinki przyłączeniowe PVC DN160 o łącznej długości ok. 4450m) a także tłoczni ścieków P5 (1 szt.) wraz z przyłączem elektrycznym i wodnym, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu oraz ok. 37szt. indywidualnych pompowni ścieków. Sieć kanalizacyjna przebiega częściowo w pasie drogowym dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (ul. Lazurowa, ul. Marii Daniec), w drogach o nawierzchni tłuczniowej (ul. E. Szyszkowicz, ul. Przyjazna, ul. Krótka, ul. Spokojna, ul. Miła, ul. Nawojki i inne) i bezpośrednim ich sąsiedztwie oraz na drogach gruntowych częściowo utwardzonych a także na gruntach prywatnych. Powyższe roboty budowlane będą realizowane w ramach projektu „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk etap II” finansowanego z funduszy UE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mętów i Głuszczyzna gmina Głusk – zadanie III – Przepięcia do sieci. Przedmiot zamówienia obejmuje podłączenie nieruchomości do sieci budowanej w ramach zadania 1. Zakres zadania dotyczy wykonania wszelkich niezbędnych prac związanych z przepięciem wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej (zlokalizowanej na zewnątrz budynku) dla poszczególnych nieruchomości w m Mętów w celu włączenia ich do wybudowanej zbiorczej sieci kanalizacyjnej, tj. do pierwszej studzienki ks licząc od strony budynku lub do pompowni indywidualnej. Zamawiający przewiduje ok. 320 nieruchomości do włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej (w tym ok. 37 do pompowni indywidualnych). Powyższe roboty budowlane nie będą realizowane w ramach projektu „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk etap II” finansowanego z funduszy UE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ i w załącznikach do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść w jednej lub w kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Z treści musi wynikać również zabezpieczenie do wypłaty kwoty wadium na zasadach określonych w Pzp. 5. Wykonawca wnoszący wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien przedstawić oryginał gwarancji. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy nr: 24 8689 0007 0000 3580 2000 0060 Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach, z dopiskiem nazwy zamówienia i/lub przynajmniej znakiem sprawy: ZP.271.9.2019. 7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 8. Zamawiający prosi o dołączenie potwierdzenia wniesienia wadium do oferty, w celu usprawnienia procedury sprawdzenia wniesienia wadium przez Wykonawcę. 9. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 Pzp. 10. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo. 11. Termin ważności wadium musi być zgodny z terminem związania ofertą. 12. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu minimalnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 2) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie: a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty (reprezentowania w postępowaniu) lub podpisania oferty (reprezentowania w postępowania) i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu zgodnie z art. 23 Pzp. 3) Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną: 1) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 Rozdziału X SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 2) Oświadczenie i dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 3 ppkt 2, 3, 4 Rozdziału X SIWZ oraz formularz oferty są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 4) Poza dokumentami wymienionymi powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający sio udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty pełnomocnictwa (oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem notarialnie). Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wszelka korespondencja oraz późniejsze rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem . 4) Poleganie na potencjale innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp : W stosunku do w/w podmiotów Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) dokumentu wymienionego w ust. 3 pkt 1) Rozdziału X SIWZ, 2) oświadczenia, z którego ma jednoznacznie i bezspornie wynikać zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane (wzór dokumentu stanowi załącznik do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach