Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mętów gmina Głusk – zadanie I w ramach Projektu „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk etap II”

Gmina Głusk Dominów ogłasza przetarg

 • Adres: 20-388 Lublin, ul. Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817 518 760 , fax. 817 518 650
 • Data zamieszczenia: 2019-02-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głusk Dominów
  ul. Rynek 1
  20-388 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 518 760, fax. 817 518 650
  REGON: 43101998000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugglusk.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mętów gmina Głusk – zadanie I w ramach Projektu „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk etap II”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mętów gmina Głusk – zadanie I” swoim zakresem obejmuje dwa zadania: Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mętów gmina Głusk – zadanie I – budowa sieci Przedmiotowy zakres jest kontynuacją rozpoczętej budowy sieci kanalizacyjnej systemu mieszanego grawitacyjnego i ciśnieniowego w miejscowości Mętów i Głuszczyzna. Odcinek objęty zamówieniem obejmuje sieć zlokalizowaną przy drogach gminnych publicznych 107111L i 107109L. Punktem połączenia sieci jest istniejąca tłocznia ścieków oznaczona w projekcie jako P2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci głównych grawitacyjnych DN 200 i 250, sieci tłocznych DN 90 i 125, odcinków przyłączeniowych DN 160, tłoczni ścieków P4 wraz z przyłączami wodnym i elektrycznym oraz roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg prywatnych i publicznych. Szczegółowy zakres robót przedstawiono w dokumentacji projektowej, projektach technicznych i specyfikacji technicznej. Sieć składa się z kanałów głównych (pierwszorzędowych) rozbudowanych o odnogi (kanały drugorzędowe) i odcinki przyłączeniowe (sieć grawitacyjna DN250 o długości ok. 1020m, sieć grawitacyjna DN200 o długości ok. 665m, sieć ciśnieniowa DN90 o długości ok. 235m, sieć ciśnieniowa DN125 o długości ok. 235m, odcinki przyłączeniowe DN160 o łącznej długości ok. 2370m) a także tłoczni ścieków P4 (1 szt.) wraz z przyłączem elektrycznym i wodnym. Zakres robót objętych zamówieniem zaznaczono na załączniku graficznym. Sieć kanalizacyjna przebiega częściowo w pasie drogowym dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej nr 107111L i 107109L i bezpośrednim ich sąsiedztwie oraz na drogach gruntowych częściowo utwardzonych a także na gruntach prywatnych. Powyższe roboty budowlane będą realizowane w ramach projektu „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin, gm. Głusk” finansowanego z funduszy UE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mętów gmina Głusk – zadanie I – Przepięcia do sieci. Przedmiot zamówienia obejmuje podłączenie nieruchomości do sieci budowanej w ramach zadania I. Zakres zadania dotyczy wykonania wszelkich niezbędnych prac związanych z przepięciem wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej (zlokalizowanej na zewnątrz budynku) dla poszczególnych nieruchomości w m Mętów w celu włączenia ich do wybudowanej zbiorczej sieci kanalizacyjnej, tj. do pierwszej studzienki ks licząc od strony budynku. Zamawiający przewiduje ok. 65szt nieruchomości do włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Powyższe roboty budowlane nie będą realizowane w ramach projektu „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin, gm. Głusk” finansowanego z funduszy UE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), 2. Wadium należy wnieść w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Z treści musi wynikać również zabezpieczenie do wypłaty kwoty wadium na zasadach określonych w Pzp. 4. Wykonawca wnoszący wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien przedstawić oryginał gwarancji. Niezłożenie oryginału bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej przed upływem terminu składania ofert nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp oraz stanowi podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy nr: 24 8689 0007 0000 3580 2000 0060 Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach . 6. Wadium należy wnieść (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 7. Zamawiający prosi o dołączenie potwierdzenia wniesienia wadium do oferty, w celu usprawnienia procedury sprawdzenia wniesienia wadium przez Wykonawcę. 8. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 Pzp. 9. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo. Uwaga: 1) Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W myśl art. 63 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63 c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. 2) Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na rachunek zamawiającego upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu minimalnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną: 1) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 Rozdziału X SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 2) Oświadczenie i dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 3 ppkt 2, 3, 4 Rozdziału X SIWZ oraz formularz oferty są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 4) Poza dokumentami wymienionymi powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty pełnomocnictwa (oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem notarialnie). Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wszelka korespondencja oraz późniejsze rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem . 3. Poleganie na potencjale innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp : W stosunku do w/w podmiotów Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) dokumentu wymienionego w ust. 3 pkt 1) Rozdziału X SIWZ, 2) oświadczenia, z którego ma jednoznacznie i bezspornie wynikać zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane (wzór dokumentu stanowi załącznik do SIWZ). Uwaga: 1) Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 2 Wykonawca, który powołuje się za zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) Rozdz. X SIWZ. UWAGA! 2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach