Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice.

Gmina Wilkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-365 Wilkowice, Wyzwolenia
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 334 990 077 , fax. 33 817 30 43
 • Data zamieszczenia: 2019-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wilkowice
  Wyzwolenia 25
  43-365 Wilkowice, woj. śląskie
  tel. 334 990 077, fax. 33 817 30 43
  REGON: 72182309000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilkowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gminie Wilkowice. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących części /zadań/: 1) CZĘŚĆ 1 /Zadanie nr 1/ – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Ogrodową i Kolorową w Bystrej Zadanie obejmuje budowę ok. 131,39 mb sieci kanalizacji sanitarnej w tym kanałów PVC⌽ 160 o długości 8,65 mb oraz kanałów PVC⌽ 200 o długości 122,74 mb o średniej głębokości 2,3 m. W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się także likwidację istniejącego uzbrojenia kanalizacji sanitarnej w terenie. Poprzez trwałe odcięcie likwidowanej sieci kanalizacji sanitarnej rozumie się usunięcie kanałów podczas prac ziemnych (w strefie posadowienia projektowanego uzbrojenia) oraz zaślepienie korkami betonowymi i zamulenie odcinków, które będą kolidowały z projektowanym uzbrojeniem. Projektowana przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki z rejonu ul. Ogrodowej i Zgodnej w Bystrej. W trakcie trwania prac należy zabezpieczyć nieprzerwaną pracę kanału. Gromadzące się ścieki należy odpompować do kanału sanitarnego w ul. Ogrodowej lub odpompować i odwieźć do oczyszczalni ścieków. Wszelkie opłaty za płatny nadzór administratorów sieci w tym AQUA SA (na podstawie umowy trójstronnej) ponosi wykonawca. 2) CZĘŚĆ 2 /Zadanie nr 2/ – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Furmaniec w Wilkowicach. Zadanie obejmuje budowę ok.179,1 mb sieci kanalizacji sanitarnej (w tym: kanałów PVC⌽ 250PVC o długości 96,30 mb - o średniej głębokości 2,68 m, kanałów PVC⌽ 200 o długości 6,48 mb – o średniej głębokości 2,45 m oraz kanałów wykonanych metodą bezwykopową ⌽250 kamionka o długości 76,26 mb o głębokości 3-5 m wraz z zabudową studni betonowych). W ramach przedmiotowego zadania planuje się do podłączenia 2 zakłady przemysłowe. Włączenie do istniejącej kanalizacji ⌽500 nastąpi poprzez zabudowę na kanale nowej studni ⌽1000. W związku z koniecznością wyłączenia na czas budowy istniejącej kanalizacji sanitarnej należy przewidzieć przepompowanie ścieków między sąsiednimi studzienkami w istniejącym ciągu kanalizacyjnym. Zgodnie z uzgodnieniem z AQUA S.A. w przypadku zagłębienia studni powyżej 5 m należy przewidzieć zabudowę studni ⌽1200. Wszelkie opłaty za płatny nadzór administratorów sieci w tym AQUA SA (na podstawie umowy trójstronnej) ponosi wykonawca. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają odpowiednio: 3.1. W zakresie CZĘŚCI nr 1 /zadania nr 1/: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 3.2. W zakresie CZĘŚCI nr 2 /zadania nr 2/: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji; 2) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym. Wykonawca musi udokumentować – przy ofercie – że pełnomocnictwo ustanowione do jego reprezentacji zostało podpisane przez osobę/y uprawnione do działania w jego imieniu; 3) Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; Wykonawca winien sporządzić dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 4) kosztorys ofertowy sporządzony odpowiednio na podstawie: a) dot. CZĘŚCI 1 /zadania 1/ przedmiaru robót – stanowiącego część załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ. b) dot. CZĘŚCI 2 /zadania 2/ przedmiaru robót – stanowiącego część załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ. 5) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty: wykaz materiałów/urządzeń/wyrobów równoważnych przyjętych do kalkulacji ceny oferty oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej. Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. 6) Dokumenty dla przeprowadzenia oceny ofert w ramach kryterium doświadczenie kierownika budowy dedykowanego do realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt 14.1) d) SIWZ. 7) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, o którym mowa w pkt 7.1. lit. b).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach