Przetargi.pl
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1159F na odcinku od miejscowości Rybaki do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 138, o długości 1,989 km IV

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Fryderyka Chopina
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 836 098 , fax. 683 836 098
 • Data zamieszczenia: 2019-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Fryderyka Chopina 5
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 683 836 098, fax. 683 836 098
  REGON: 97119764000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdp.powiatkrosnienski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1159F na odcinku od miejscowości Rybaki do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 138, o długości 1,989 km IV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1159F na odcinku od miejscowości Rybaki do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 138, o długości 1,989 km. 1) Przedmiot zamówienia obejmuje roboty przygotowawcze, odwodnienie, konstrukcję nawierzchni ścieżki rowerowej, roboty wykończeniowe, oznakowanie, roboty telekomunikacyjne (przekładanie kabli Orange).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233162-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy - załącznik nr 1; Formularz cenowy - załącznik nr 3; Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 4; Oświadczenie o przynależności (lub nie) do grupy kapitałowej - załącznik nr 5; Zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia - załącznik nr 6a; Zobowiązanie do udostępnienia osób - załącznik nr 7a;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach