Przetargi.pl
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 718W Świerże Górne -Nowa Wieś

Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach ogłasza przetarg

 • Adres: 26900 Kozienice,
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 614-27-30, 62-100-73
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach
  26900 Kozienice, woj. mazowieckie
  tel. 614-27-30, 62-100-73
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 718W Świerże Górne -Nowa Wieś
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1718W Świerże Górne-Nowa Wieś o dł. 1100mb od końca miejscowości Świerże Górne do początku miejscowości Nowa Wieś wraz z przeprofilowaniem jednego pasa jezdni drogi na spadek jednostronny. Prace obejmują: 1.wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej o szer. 2,50m obramowanej krawężnikiem i obrzeżem o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej, 2.wykonanie przeprofilowania jednego pasa jezdni drogi na spadek jednostronny z wykonaniem warstwy ścieralnej, 3.oznakowanie ścieżki pieszo-rowerowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233161-5

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 7000,00zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach