Przetargi.pl
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Baldram - Nowa Wieś Kwidzyńska

Gmina Kwidzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 261-41-51 , fax. 055 2792306
 • Data zamieszczenia: 2014-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kwidzyn
  ul. Grudziądzka 30 30
  82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie
  tel. 055 261-41-51, fax. 055 2792306
  REGON: 17074776700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakwidzyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Baldram - Nowa Wieś Kwidzyńska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia wykonanie prac polegających na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 55 na trasie Baldram - Tychnowy - Brachlewo w gminie Kwidzyn km:1+139,70÷2+099,00 między miejscowościami Baldram a Nowa Wieś Kwidzyńska. W zakres zamówienia wchodzą w szczególności następujące elementy: - budowa ciąg pieszo-rowerowego ok. 2 400,26 m2; - budowa wjazdów z kostki betonowej (wjazdy na pola i drogi) ok. 214,74 m2; - ściek z elementów betonowych ok. 23,60 mb; - mur oporowy ok. 44,70mb; - krawężnik wtopiony ok. 167mb; - trawniki ok. 1 952m2; - nasadzenie drzew 26szt. - gatunek drzew: klon, głóg, jarzębina, sadzone na zmianę; obwód pnia min. 20 cm, wysokość min. 3 m; - kanały PVC fi200mm ok. 22,2mb; - obrzeże ok. 1918mb; Całkowita powierzchnia zagospodarowania drogowego ok. 4 567m2. Długość ciągu pieszo-rowerowego wynosi ok. 976mb. Uwaga: Przed ułożeniem nawierzchni należy wykonać badania prawidłowości zagęszczenia podbudowy i przekazać je Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Wykonawca udziela gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy, w tym zieleni; stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy za te wady. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzania Inspektorowi nadzoru Wnioski Materiałowe dotyczące wszystkich materiałów i urządzeń planowanych do wbudowania. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium w niniejszym postępowaniu wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminakwidzyn.pl, zakładka Przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach